Pozycja aktów prawa miejscowego w systemie źródeł prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozycja aktów prawa miejscowego w systemie źródeł prawa - strona 1 Pozycja aktów prawa miejscowego w systemie źródeł prawa - strona 2

Fragment notatki:


Pozycja aktów prawa miejscowego w systemie źródeł prawa . Punktem wyjścia jest Konstytucja. Kolejność jest następująca: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe , rozporządzenia, akty prawa miejscowego. Okazuje się jednak, że ta kolejność nie jest bezwzględnie wiążąca. Coraz częściej w doktrynie wskazuje się, że przedstawiona kolejność nie przesądza o hierarchicznemu uporządkowaniu. Umowy ratyfikowane są wymienione po ustawie, a mają przecież wyższą moc prawną niż ustawy. Podobnie jest ze stosunkiem rozporządzeń do aktów prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego są wymienione za rozporządzeniami co nie oznacza wyższej pozycji rozporządzeń .
Uzasadnienia tego stanowiska : 1. z punktu widzenia delegacji ustawowej zarówno rozporządzenia jak i akty prawa miejscowego mają charakter pod ustawowy- wydawane są na podstawie upoważnienia ustawowego i w jej granicach. Sposób skonstruowania delegacji wskazuje na większą swobodę lokalnego prawodawcy niż organów stanowiących rozporządzenia. Co przemawiało by za wyższa pozycją aktów prawa miejscowego. 2. Obydwa te akty (rozporządzenia i akty miejscowe ) są stanowione przez organy administracji z tą różnica, że rozporządzenia są stanowione przez organy centralne, akty miejscowe przez organy terenowe. Te pierwsze obowiązują na terenie całego kraju , a prawo miejscowe na obszarze właściwości organu, który je ustanowił. To mogło by przemawiać za uznaniem aktów prawa miejscowego do pozycji wyraźnie niższej niż rozporządzenia. Ta teza znajduje też potwierdzenie we wzajemnym hierarchicznym powiązaniu organów administracji rządowej bowiem terenowe organy stanowiące prawo miejscowe są hierarchicznie, osobowo i służbowo zależne od organów centralnych sprawujących nad nimi nadzór. Wobec organów samorządu terytorialnego co prawda brak jest bezpośredniej zależności hierarchicznej, bowiem w odniesieniu do samorządów macie domniemanie samodzielności i niezależności, ale przecież te organy też podlegają nadzorowi ze strony administracji rządowej. Z tym , że nadzór nad samorządem terytorialnym ogranicza się wyłącznie do kryterium zgodności z prawem, a w odniesieniu do terenowych organów administracji rządowej możliwe jest tez uchylenie aktu prawa miejscowego w sytuacji niezgodności z zasadami niegospodarności, nierzetelności. 3. Analizując stosunek rozporządzeń do aktów prawa miejscowego trzeba uwzględnić fakt, że rozporządzenia wymagają zgodności z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami (Art. 188 pkt 3 konstytucji i art. 2 ustawy o trybunale konstytucyjnym ), natomiast akty prawa stanowione przez organy terenowe kontrolowane są w aspekcie zgodności z ustawami (art. 184 Konstytucji) , zgodności z prawem (art. 1 pkt. 2 prawa o ustroju sądów administracyjnych, który dotyczy wszystkich aktów prawa miejscowego, art. 85 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 77 o samorządzie powiatowym, art. 79 ustawy o samorządzie wojewódzkim i wreszcie ustawa o administracji rządowej w art. 41 mówi o zgodności z ustawami i aktami wydawanymi na jej podstawie czyli rozporządzeniami. Gdyby założyć racjonalność prawodawcy, a więc nieprzypadkowość różnic tych sformułowań uzasadniało by tezę że akty prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej są hierarchicznie niższe niż akty normatywne organów centralnych, bowiem ustawodawca wyraźnie przewiduje potrzeby ich kontroli nie tylko z ustawami a także z aktami wydawanymi w celu ich wykonania . Stad też niezwykle trudne jest ustalenie w sp ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz