Charakterystyki podmiotów wyposażonych w kompetencje prawodawcze do stanowienia prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyki podmiotów wyposażonych w kompetencje prawodawcze do stanowienia prawa miejscowego - strona 1 Charakterystyki podmiotów wyposażonych w kompetencje prawodawcze do stanowienia prawa miejscowego - strona 2 Charakterystyki podmiotów wyposażonych w kompetencje prawodawcze do stanowienia prawa miejscowego - strona 3

Fragment notatki:


Charakterystyki podmiotów wyposażonych w kompetencje prawodawcze do stanowienia prawa miejscowego . Konstytucja jest bardzo lapidarna, ponieważ w art. 94 stanowi wyłącznie, że kompetencje mają organy samorządu terytorialnego oraz organy terenowej administracji rządowej. W związku z tym w istocie szczegółowe rozstrzygnięcia zawarte są w ustawodawstwie. Nieprecyzyjność ustawodawcy powoduje , że powstają wątpliwości co do tego czy zasada, że stanowić prawo mogą wyłącznie podmioty wskazane w ustawie dot. wszystkich kategorii prawa miejscowego w tym również aktów praw porządkowego. Terenowe organy adm. rządowej . Ustawodawca w art. 39 ustawy o administracji rządowej doprecyzował rozstrzygnięcie konstytucyjne wskazując, że akty prawa miejscowego może stanowić wojewoda oraz organy administracji niezespolonej. Ustawa o administracji rządowej w województwie w załączniku zawiera enumeratywny wykaz organów administracji niezespolonej. W ten sposób powstała czytelna i nie budząca wątpliwości zasada, że umieszczenie danego organu adm. rządowej w tym wykazie powoduje autonomicznie możliwość upoważnienia tego organu do stanowienia prawa miejscowego. Wątpliwości natomiast już budzi stanowienie aktów o ch. porządkowym. Art. 40 ust. 1 ustawy o adm. rządowej będący ogólną podstawą kompetencyjną do stanowienia przepisów porządkowych wprost i bezpośrednio upoważnia jedynie wojewodę. Wiec brak jest w art. 40 ust. 1 wymienionych organów administracji niezespolonej. Oznacza to wg. doktryny , ze organy adm . niezepolonej do stanowienia przepisów porządkowych wymagają odrębnej podstawy prawnej zawartej w ustawach szczegółowych. W istocie kompetencja do stanowienia prawa miejscowego zarówno wykonawczego jak i porządkowego posiadają wojewoda i organy administracji niezespolonej, z tym że każdorazowo te ostatnie akty wymagają osobnego upoważnienia ustawowego oraz uzgodnienia z wojewoda tych aktów na podstawie Art. 18 pkt. 1 ustawy o adm. rządowej. Wątpliwości w przypadku samorządowych aktów prawa miejscowego. Ustrojodawca w art. 94 konstytucji przyznał kompetencje prawodawcze organom samorządu terytorialnego. Sam ustrojodawca tego terminu nie definiuje i ponieważ stanowi , że zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określi ustawa to odsyła też do ustawy , a tymczasem w ustawach zwykłych jest brak legalnego zdefiniowania tego pojęcia. Ustrojowe ustawy samorządowe posługują się następującymi określeniami: władze (gminy, powiatu, województwa), organy (miny, powiatu , województwa) Natomiast KPA. w art. 5 par. 2 posługuję się terminem: ograny jednostek samorządu terytorialnego. Powstaje zatem konieczność ustalenia znaczenia terminu organ samorządu terytorialnego drogą wykładni . !!! Doktryna prawnicza dokonując językowej wykładni do desygnatów konstytucyjnego pojęcia organy samorządu terytorialnego zalicza: organy gmin, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta/burmistrza/prezydenta miasta, starostę, marszałka województwa, kierowników służb inspekcji straży działający w imieniu wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta, starosty lub marszałka województwa, a także samorządowe kolegia odwoławcze.

(…)

…. Do analogicznych wniosków prowadzi wykładnia językowa ustawy o samorządzie powiatowym i wojewódzkim. Do stanowienia prawa miejscowego uprawniona jest odpowiednio rada powiatu i sejmik województwa . Stanowienia aktów prawa miejscowego należy do wyłącznej kompetencji właściwości tych organów. Jeżeli chodzi o przepisu porządkowe to ustawodawca na zasadzie lex specialis dopuszcza ich stanowienie przez zarząd powiatu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz