Akty prawa miejscowego - Akt prawny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty prawa miejscowego - Akt prawny - strona 1 Akty prawa miejscowego - Akt prawny - strona 2 Akty prawa miejscowego - Akt prawny - strona 3

Fragment notatki:

Akty prawa miejscowego - są to przepisy prawne powszechnie obowiązujące na oznaczonej części terytorium państwa wydane na podstawie upoważnienia ustawowego przez uprawnione do tego organy.
Zgodnie z regulacją konstytucyjną akty prawa miejscowego to ustanowione przez organy samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie źródła prawa RP powszechnie obowiązujące na obszarze działania organów, które je ustanowiły (art. 87 i 94 Konstytucji). Treść Konstytucji pozwala wyodrębnić podstawowe elementy służące zdefiniowaniu współczesnego normatywnego pojęcia „akt prawa miejscowego”:
jest to podustawowe źródło prawa powszechnie obowiązującego,
obowiązuje powszechnie na obszarze działania organów, które go ustanowiły (a więc lokalnie),
jest stanowiony na podstawie i w granicach ustaw,
jest stanowiony przez organy samorządu terytorialnego lub terenowe organy administracji rządowej,
został ogłoszony (ogłoszenie na zasadach i w trybie określonym w ustawie jest warunkiem jego wejścia w życie).
Akty prawa miejscowego charakteryzują się również następującymi cechami:
adresatem kompetencji prawotwórczych są w odniesieniu do aktów samorządowych wspólnoty samorządowe, w których imieniu działają organy jednostek samorządu terytorialnego (autorem samorządowego
aktu prawa miejscowego może być organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, a wyjątkowo inne podmioty: wójt/burmistrz/prezydent, zarząd, ale nigdy przewodniczący zarządu, związek lub porozumienie komunalne, osoba pełniąca funkcje organów, w odniesieniu zaś do aktów administracji rządowej — wojewoda i organy administracji niezespolonej,
warunkiem wejścia w życie aktu prawa miejscowego jest jego stosowne
ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, niekiedy również dodatkowo przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu (przepisy porządkowe),
samorządowy akt prawa miejscowego jest wydawany zasadniczo w formie uchwały (z wyjątkami np. przepisów stanowionych przez wójta/burmistrza/prezydenta lub przez osobę zastępującą organy jednostek samorządu terytorialnego), natomiast akt prawa miejscowego
administracji rządowej ma co do zasady formę rozporządzenia,
prawo miejscowe podlega kontroli sprawowanej przez organy nadzoru
i sąd administracyjny, przy czym tryb i zasady nadzoru są inne w przypadku aktów samorządowych (reguły określone w ustrojowych ustawach samorządowych), a inne w przypadku aktów prawa miejscowego administracji rządowej (reguły określone w ustawie o administracji rządowej w województwie i wykonawczym do niej rozporządzeniu w sprawie trybu kontroli...).


(…)

… lub zdrowia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
Powiat Wśród powiatowych aktów prawa miejscowego można wyróżnić dwie podstawowe kategorie:
przepisy wykonawcze, np. na podstawie ustawy o systemie oświaty rada powiatu ustala tryb udzielania i wyliczania dotacji dla m.in. niepublicznych szkół ponadgimnazialnych o uprawnieniach szkół publicznych; na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, rada powiatu ustala wysokość opłaty za usuwanie pojazdu z drogi publicznej na koszt właściciela;
przepisy porządkowe - na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne zarząd powiatu ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
Województwo
Wśród organów samorządu województwa uprawnienia do wydawania aktów prawa miejscowego posiada tylko sejmik województwa. Sejmik może wydawać wspomniane…
… nadzoru, przez Prezesa Rady Ministrów, gdy są one niezgodne z ustawami lub aktami wydanymi w celu ich wykonania. Mogą też zostać uchylone z powodu niezgodności z polityką rządu lub naruszenia zasad rzetelności i gospodarności. Prawo do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze powiatu ma samorząd powiatowy, a na obszarze gminy samorząd gminny, na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych (ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o samorządzie powiatowym). Podmiotami upoważnionymi do stanowienia tych przepisów są odpowiednio: rada powiatu, rada gminy, a w wyjątkowych przypadkach zarząd powiatu.
Gmina
Wykorzystując kryterium podstawy prawnej do wydania aktu normatywnego i przedmiotu regulacji, akty prawa miejscowego gminy można podzielić na:
przepisy wykonawcze - tworzy rada gminy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz