Samorządowe akty prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2688
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorządowe akty prawa miejscowego - strona 1 Samorządowe akty prawa miejscowego - strona 2 Samorządowe akty prawa miejscowego - strona 3

Fragment notatki:

Przejdziemy teraz do charakteryzowania samorządowych aktów prawa miejscowego o charakterze ustrojowo- organizacyjnym bo na ten temat w ogóle żadnego słowa jeszcze nie było. Obok aktów wykonawczych i aktów o charakterze porządkowym doktryna wyróżnia trzecią kategorię a mianowicie akty o charakterze ustrojowo- organizacyjnym. Upoważnienie do stanowienia tych aktów zawarte jest w art. 40 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym, w art. 40 ust. 2 pkt 1, 3, 4 ustawy o samorządzie powiatowym oraz w art. 18 pkt . 1 w związku z art. 89 ustawy o samorządzie wojewódzkim. Te akty o charakterze ustrojowo- organizacyjnym nazywane są w doktrynie też „statutami”. Odpowiednika takich generalnych klauzuli upoważniającej zawartej w w/w przepisach upoważniający administrację samorządową do stanowienia aktów ustrojowo- organizacyjnych nie ma w odniesieniu do aktów prawa miejscowego administracji rządowej. W ustawach samorządowych brak jest jednolitego sposobu uregulowania zagadnień dot. statutów. Poszczególne ustawy ustrojowe umieszczają te przepisy w różnych rozdziałach , używając różnych terminologii. W ustawie o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym upoważnienie do stanowienia aktów o charakterze ustrojowo- organizacyjnym znajduję się w rozdziale dot. prawa miejscowego natomiast w ustawie o samorządzie województwa jest ono zamieszczone w rozdziale o władzach samorządu województwa. Powoduje to brak czytelności regulacji. Krytycznie należy się też odnieść do braku jednolitości terminologicznej. Ustawa o samorządzie powiatowym mówi no. W art. 48. 2 pkt. 3 o szczególnym trybie zarządzania mieniem powiatu, a ustawa o samorządzie województwa o zasadach gospodarowania mieniem województwa. Te niedociągnięcia są wyrazem niedbałości prawodawczej, a doktryna tą niedbałość uznaje za przypadkową, niezamierzoną i uznaje, że treść tych przepisów jest taka sama. Specyfiką aktów ustrojowo- organizacyjnych jest to , ze uchwalając je należy zastosować się do wielu przepisów ustawowych, których wynikają normy dot. ustroju danej jednostki np. że wyłącznie właściwy w sprawach wyborów i odwoływania członków zarządu są rady, a więc rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa. Respektować należy stawowo określone wymogi dot. liczebności zarządu, kręgu posłów spośród których mogą być wyłonienie, ramowo ustalone kompetencje tego zarządu. To spowodowało, ze w doktrynie pojawił się pogląd, że te akty ustrojowo- organizacyjne mają charakter aktów wewnętrznego kierownictwa. Ten pogląd sformułowała np. Zyta Gilowska i ……..?? ale pogląd ten większość doktryny uznaje za nieprawdę. Większość doktryny uznaje, że akty te są aktami powszechnie obowiązującymi nawet jakby można znaleźć argumenty pozornie wyrażające zewnętrzny charakter. Zaraz to sobie omówimy. Wyjaśnimy na czym to polega. Ten spór najbardziej jest wyraźny w odniesieniu do statutów.

(…)

…, a także wzajemnych relacji. Następnie zarządu mieniem komunalnym, zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, oraz wewnętrznych zasad działania urzędów. Statut zatem swobodnie w granicach ustaw określa ustrój samorządu. Swoboda regulacji jest następstwem specyficznej podstawy prawnej statutów wynikającej z konstytucji i to powoduje, że samorząd posiada władztwo ustrojowe- czyli prawo…
…. Ten pogląd doktryny dot. np. powoływania organów nie podziela wcale Naczelny Sąd Administracyjny, który dopatruje się sprzeczności z ustawą także wtedy gdy statuty powołują instytucje nieprzewidziane w ustawie np. gminnego rzecznika praw obywatelskich, sołtysa. Trzeba sobie uzmysłowić, że regulacje statutowe mają swoje granice i te granice wyznaczają ustawy głównie ustrojowe. Ta teza doktrynalna…
…, ze statut takiej podstawy stanowić nie może. Natomiast doktryna jest zgodna, ze statut stanowi szczególny rodzaj aktu normatywnego co prawda ten szczególny rodzaj nie wynika wprost z przepisów, ale wynika z materii która statut reguluje. Stąd statut jest traktowany jako mała konstytucja w prawie miejscowym. Nie jest to umocowane normatywne- ten szczególny charakter statutu nie wynika z przepisów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz