Cechy prawodawstwa lokalnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy prawodawstwa lokalnego - strona 1 Cechy prawodawstwa lokalnego - strona 2 Cechy prawodawstwa lokalnego - strona 3

Fragment notatki:


Cechy prawodawstwa lokalnego: Niezależnie od typu do którego zaliczamy prawodawstwo lokalne to charakteryzuje się ono zespołem wspólnych cech. Tymi wspólnymi cechami są:
a) brak generalnej klauzuli autonomii w prawodawstwie samorządu terytorialnego
b) prawodawstwo lokalne nie należy ani do zadań własnych czy zleconych samorządu terytorialnego bowiem nie jest to w ogóle kategoria prawna tylko forma służąca wykonywaniu ustaw
ad a)
Takie pojęcie pojawiło się w doktrynie prawa administracyjnego. Niektórzy autorzy używając tego pojęcia, sugerują niezależność aktów prawa miejscowego od podstawy ustawowej. To stanowisko większość doktryny uważa za nieprawidłowe i uznaje akty prawodawstwa lokalnego jako wykonawcze do ustawy. Pani prof. Dąbek podkreśla, że oznacza to jedynie większy zakres samodzielności przyznanej organom samorządu terytorialnego w stanowieniu prawa, ale nie oznacza autonomii. Ten pogląd, tak wyraźnie przez nią sformułowany, został uznany przez większość doktryny. Argumenty uzasadniające ten pogląd:
1. wola mieszkańców nie jest źródłem wyłącznej ani nawet podstawowym źródłem władzy samorządowej. Tym źródłem jest pozytywne unormowanie czyli konstytucja i ustawy. Wynikające z art. 163 konstytucji domniemanie kompetencji samorządu do wykonywania zadań publicznych jest przecież przełamaną regulacją ustawową przyznającą kompetencję do wykonywania zadań publicznych. Samorząd wykonuje samodzielne zadania, ale na podstawie ustaw i z tego względu prawo miejscowe samorządu terytorialnego nie może być ujmowane jako wyraz woli mieszkańców wspólnoty bowiem jest zdeterminowane ustawodawstwem. Zestawienie treści art. 87 ust. 2 z art. 90 (jego treścią) konstytucji prowadzi do jednoznacznych wniosków, że w polskim systemie ustrojowym nie ma miejsca na autonomiczne wobec ustaw prawodawstwo. Model ustrojowy samorządu wymusza traktowanie prawotwórczej funkcji samorządu jako funkcji pochodnej spełnianej wyłącznie na podstawie upoważnień ustawowych Pojęcie autonomii prawodawczej jest zbyt daleko idące nawet wobec statutu samorządu (gminy, powiatu, województwa). Chociaż ta forma stanowienia ze względu na szczególną treść art. 169 ust. 4 konstytucji wyznacza tym aktom szczególną pozycję ale to nie jest pozycja autonomiczna. Doktryna (pani prof. Dąbek w szczególności ) statuty traktuje jako akty samoistne, ale nie autonomiczne. Nie można traktować organów stanowiących jednostek samorządowych jako lokalnych parlamentów w znaczeniu przyznawanym parlamentowi krajowemu. Organy stanowiące jednostek samorządu w istocie są nadal organami egzekutywy, które parlament uposażył w uprawnienia prawodawcze. Te rozwiązania konstytucyjne powodują, ze działalności prawodawcza samorządu de facto musi odbywać się w myśl zasady „dozowane jest to co prawo wyraźnie przewiduje”, a nie zasady , że „dozwolone jest to co nie jest wyraźnie zakazane”. Ja o tym mówiłam jeżeli nie pamiętacie to ja powtarzam bo to jest ważne.

(…)

…) - zakresu działania tych jednostek, a także wzajemnych relacji. - zarząd mieniem komunalnym
- zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, oraz wewnętrznych zasad działania urzędów. Statut zatem swobodnie w granicach ustaw określa ustrój samorządu. Swoboda regulacji jest następstwem specyficznej podstawy prawnej statutów wynikającej z konstytucji i to powoduje, że samorząd…
… upoważniający administrację samorządową do stanowienia aktów ustrojowo- organizacyjnych nie ma w odniesieniu do aktów prawa miejscowego administracji rządowej. - w ustawach samorządowych brak jest jednolitego sposobu uregulowania zagadnień dot. statutów. Poszczególne ustawy ustrojowe umieszczają te przepisy w różnych rozdziałach , używając różnych terminologii. W ustawie o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym upoważnienie do stanowienia aktów o charakterze ustrojowo- organizacyjnym znajduję się w rozdziale dot. prawa miejscowego natomiast w ustawie o samorządzie województwa jest ono zamieszczone w rozdziale o władzach samorządu województwa. Powoduje to brak czytelności regulacji. Krytycznie należy się też odnieść do braku jednolitości terminologicznej. Ustawa o samorządzie powiatowym mówi no. W art. 48. 2 pkt. 3 o szczególnym trybie zarządzania mieniem powiatu, a ustawa o samorządzie województwa o zasadach gospodarowania mieniem województwa. Te niedociągnięcia są wyrazem niedbałości prawodawczej, a doktryna tą niedbałość uznaje za przypadkową, niezamierzoną i uznaje, że treść tych przepisów jest taka sama. - specyfiką aktów ustrojowo- organizacyjnych jest to , ze uchwalając je, należy…
…. - to spowodowało, ze w doktrynie pojawił się pogląd, że te akty ustrojowo- organizacyjne mają charakter aktów wewnętrznego kierownictwa. Ten pogląd sformułowała np. Zyta Gilowska (wreszcie jakies celebrity..) ale pogląd ten większość doktryny uznaje za nieprawdę (uuuuu..). - większość doktryny uznaje, że akty te są aktami powszechnie obowiązującymi nawet jakby można znaleźć argumenty pozornie wyrażające…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz