Legislacja administracyjna - strona 2

note /search

Procedura uchwałodawcza - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1897

Procedura uchwałodawcza stanowienia aktów prawa miejscowego znowu ma charakter fragmentaryczny, jest szczególnie dotkliwie odczuwalne i szczególnie dotyczy stanowienia aktów przez organy kolegialne w formie uchwał. W obowiązującym ustawodawstwie ustrojowym, czyli tych trzech ustawach ustrojowych, b...

Ustawy ustrojowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1211

Po nowelizacji ustaw ustrojowych przewodniczący nie ma głosu uprzywilejowanego. To powoduje , ze w sytuacji równej liczby głosów „za” lub „przeciw” trzeba rozstrzygnąć wynik. Tutaj rozstrzygające znaczenie maja regulacje statutowe. Większość statutów przewiduje konieczność ponownego głosowania nad ...

Nieretroaktywność i bezczynność prawodawcza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Nieretroaktywność w apm i bezczynność prawodawcza Zasada lex retro non agit (nieretroaktywnosci) jest powszechnie akceptowana zarówno w orzecznictwie TK jak i NSA, ale pojawił się problem związany z tym, czy można nadać moc wsteczna pr...

Źródła uprawnień prawodawczych samorządu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Źródła uprawnień prawodawczych samorządu: W doktrynie wyróżnia się pierwotne i wtórne źródła pochodzenia samorządowego prawa miejscowego. Przyjmuje się , że pierwotnym źródłem uprawnień prawodawczych samorządu jest państwo , natomiast źródłem ...

Akty planowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

Akty planowania . Aktami planowania doktryna nazywa występujące zarówno w ustawach ustrojowych samorządowych pojęcie programu gospodarczego, które zawarte jest w przepisie art. 18 pkt. 6 ustawy o samorządzie gminnym, a także pojęcie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, któr...

Cechy prawodawstwa lokalnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Cechy prawodawstwa lokalnego: Niezależnie od typu do którego zaliczamy prawodawstwo lokalne to charakteryzuje się ono zespołem wspólnych cech. Tymi wspólnymi cechami są: a) brak generalnej klauzuli autonomii w prawodawstwie samorządu terytorialnego b) prawodawstwo lokalne nie należy ani do zada...

Charakterystyki podmiotów wyposażonych w kompetencje prawodawcze do st...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Charakterystyki podmiotów wyposażonych w kompetencje prawodawcze do stanowienia prawa miejscowego . Konstytucja jest bardzo lapidarna, ponieważ w art. 94 stanowi wyłącznie, że kompetencje mają organy samorządu terytorialnego oraz organy terenowej administracji rządowej. W związku z tym w istocie ...

Formy derogacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2037

FORMY DEROGACJI (czyli to, co powyżej, ale obszerniej): a) rozporządzenie przestaje obowiązywać jeżeli uchylono ustawę upoważniającą do jego wydania (całą ustawę). b) jeżeli uchylono przepis upoważniający do wydania aktu c) zmieniono treść przepisu upoważniającego. Ta zmiana treści może polegać ...

Formy prawnych aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

Formy prawnych aktów prawa miejscowego Konstytucja podobnie nie wskazuje organów uprawnionych do lokalnego prawodawstwa- tak tez nie określa form prawnych lokalnego prawodawstwa. Stąd też rozstrzygające znaczenie mają ustawy ustrojowe. Ustawa o administracji rządowej w województwie wyraźnie wskaz...

Hierarchia aktów prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1330

HIERARCHIA AKTÓW PRAWNYCH: Założeniem konstytucyjnej koncepcji źródeł prawa jest zasada hierarchicznej struktury systemu źródeł prawa . Oznacza ona konstytucyjny obowiązek organu niższego szczebla do stanowienia aktów normatywnych zgodnych z aktami wyższego szczebla ( czyli o wyższej mocy prawnej...