Formy prawnych aktów prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy prawnych aktów prawa miejscowego - strona 1 Formy prawnych aktów prawa miejscowego - strona 2 Formy prawnych aktów prawa miejscowego - strona 3

Fragment notatki:


Formy prawnych aktów prawa miejscowego Konstytucja podobnie nie wskazuje organów uprawnionych do lokalnego prawodawstwa- tak tez nie określa form prawnych lokalnego prawodawstwa. Stąd też rozstrzygające znaczenie mają ustawy ustrojowe. Ustawa o administracji rządowej w województwie wyraźnie wskazuje jedynie formę prawną przepisów porządkowych wojewody. Precyzując w art. 40 ust. 1, że mają one formę rozporządzenia porządkowego. Bark natomiast w ustawie rozstrzygnięć co do pozostałych aktów wojewody w szczególności aktów wykonawczych, a także aktów stanowionych przez organy administracji niezespolonej. W praktyce nadaje się wszelkim aktom prawa miejscowego, a wiec zarówno aktom porządkowym i wykonawczym formę rozporządzenia. Natomiast w odniesieniu do administracji niezespolonej praktyka jest niestety różna, ponieważ ustawy milczą to najczęściej tym aktom nadaje się formę rozporządzenia, ale niekiedy stanowione są one w formie zarządzeń. Tak więc te formy prawodawstwa lokalnego stanowione przez administrację niezespoloną cechuje chaos, bowiem ustawodawca okazał się tutaj nieracjonalny, nie uregulował tej sprawy w sposób jednolity. W istocie nie ma większego znaczenia praktycznego czy akty te będą stanowione w formie zarządzenia czy rozporządzenia bo przecież nazwa rozporządzenie nie oznacza, że jest to rozporządzenie w znaczeniu konstytucyjnym. Bo przecież konstytucja formule rozporządzenia, nadała określone formalne znaczenie jako aktu wykonującego do ustawy stanowione przez wymienione w konstytucji podmioty. Nazwa rozporządzenie jest nawet nazwą wprowadzającą pewne zamieszanie w terminologii związaną ze źródłami prawa. Te rozporządzenia i zarządzenia terenowej administracji rządowej, które są wyrazem woli tych organów i które rozstrzygają określaną sprawę publiczną o charakterze lokalnym, bądź regionalnym mogą być wydawane wyłącznie w oparciu o ustawowe upoważnienie albo ustaw ustrojowych albo materialnych. Te akty muszą być należycie ogłoszone. Ustawodawca nie formułuje też wymogów proceduralnych związanych ze stanowieniem rozporządzeń bądź zarządzeń poza jednym. Jest nim obowiązek niezwłocznego przekazania tych aktów organom nadzoru do kontroli. Tak wygląda sprawa form prawnych aktów lokalnych stanowionych przez terenowe organy administracji rządowej i administracji niezespolonej.
Akty prawne wydawane przez samorząd terytorialny Większość aktów prawa miejscowego samorządu terytorialnego ma formę uchwał organów stanowiących czyli rad i sejmików. Wynika to wyraźnie z przepisów zawartych w ustawie o samorządzie gminnym oraz powiatowym art. 41 w ustawie gminnej i 42 w ustawie powiatowej. Ta zasada choć nie wyrażona wprost obowiązuje też w odniesieniu do aktów miejscowych samorządu wojewódzkiego co da się w drodze wykładni językowej ustalić na podstawie art. 81 ustawy o samorządzie wojewódzkim. Uchwała jest formą rozstrzygnięć stosowanych przez organy kolegialne. W obowiązującym ustawodawstwie brak jest legalnej definicji uchwały i doktryna ustalając znaczenie tego terminu wskazuje za prof. Wacławem Dawidowiczem, że termin ten może być rozumiany w dwóch znaczeniach: po pierwsze - jako samą czynność konwencjonalną, której warunki ważności określa prawo, a także wytwór tej czynności czyli akt normatywny. Ustawy ustrojowe posługując się terminem uchwała głównie nawiązując do tego formalnego znaczenia czyli samej czynności konwencjonalnej i formułują warunki ważności tej czynności konwencjonalnej.

(…)

… podjęcia uchwały - jest to termin zawity. Po trzecie uprawnienie do wniesienia sprzeciwu ma każdy członek zgromadzenia indywidualnie, bowiem ustawodawca nie przewiduje wniesienia sprzeciwu zbiorowego. Sprzeciw może być wniesiony tylko raz, a zatem przy ponownym rozpatrzeniu spraw nie można wnosić sprzeciwu. Przedmiotem sprzeciwu może być każda kwestia merytoryczna regulowana uchwałą, ale także kwestie…
… samorządu terytorialnego są aktami prawa miejscowego. Będzie to tylko taka forma działania organu stanowiącego, której wynikiem jest ustanowienie norm generalno - abstrakcyjnych. Uchwały zarządu jednostek samorządu terytorialnego.
Wyjątkowo uchwały mogą być wydawane przez zarząd. Aktualnie jest to możliwe w postaci uchwał zarządu powiatu, w gminie bowiem w ogóle nie ma zarządu, a w województwie nie przewidziano w ogóle możliwości wydawani aktów porządkowych. Zarząd województwa nie posiada kompetencji prawodawczych. Zasadniczo wymogi formalne dot. uchwał zarządu są takie same jak te, które dot. uchwal rad, sejmików choć istnieją sporadyczne wyjątki będące następstwem samej regulacji ustawowej. Przykładem odrębności między uchwałami rad i zarządów jest to, że uchwał zarządu nie dot. generalnie obowiązek…
… gminnym. Oczywiście znowu jest brak definicji legalnej i doktryna prawnicza uznaje zarządzenia W/B/PM, które zawierają przepisy powszechnie obowiązujące jako formy działania tych organów czyli jako czynność konwencjonalną do których te organy są uprawnione, której wynikiem jest wiążący akt normatywny w znaczeniu materialnym rozstrzygający określoną sprawę publiczną. Ustawodawca nie formułuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz