Formy prawne aktów prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy prawne aktów prawa miejscowego - strona 1 Formy prawne aktów prawa miejscowego - strona 2 Formy prawne aktów prawa miejscowego - strona 3

Fragment notatki:

FORMY PRAWNE aktów prawa miejscowego  Rozporządzenia i zarządzenia wojewody i organów administracji niezespolonej: o przepisy porządkowe wojewody wg ustawy mają formę rozporządzenia
o brak regulacji co do pozostałych aktów wojewody i administracji niezespolonej - w
praktyce rozporządzenia
o są przypadki ustawowe gdzie prawo miejscowe stanowione przez administrację
niezespoloną występuje w formie zarządzenia
o rozporządzenia i zarządzenia terenowych organów administracji rządowej
zawierające przepisy poweszechnie obowiązujące to formy działania tych organów,
których wynikiem jest wiążący akt woli, zmierzający do rozstrzygnięcia określonej
sprawy publicznej o charakterze lokalnym, oparty na ustawowym upoważnieniu i
należycie ogłoszony
o wymóg formalny: rozporządzenia i zarządzenia są obowiązkowo i niezwłocznie
przekazywane są organom nadzoru do kontroli
o używane wobec aktów prawa miejscowego organów administracji rządowej nazwy
„rozporządzenie” nie oznacza, że jest to rozporządzenie w z znaczeniu
konstytucyjnym (tzn aktu ściśle wykonawczego do ustawy)
 Uchwały organów stanowiących samorządu terytorialnego: o Pojęcie „uchwała” - forma wyrażenia woli przez organ kolegialny
o Uchwała będąca aktem prawa miejscowego
 uchwałą organu samorządu terytorialnego zawierającą przepisy prawa
miejscowego będzie taka forma działania organu stanowiącego (lub
wyjątkowo innego organu właściwego), której wynikiem jest wiążący akt woli
podjęty w trakcie posiedzenia (sesji), w drodze głosowania, zmierzający do
rozstrzygnięcia określonej sprawy publicznej o charakterze lokalnym, oparty
na ustawowym upoważnieniu i mieszczący się w jego granicach oraz
należycie ogłoszony
 Uchwały zarządów jednostek samorządu terytorialnego: o uchwały zarządu powiatu
o zarządy powiatów mogą stanowić wyjątkowo przepisy porządkowe
o tylko w stosunku do uchwały zawierającej przepisy porządkowe zarząd powiatu ma
obowiązek przekazać ją organowi nadzoru
o dodatkowo taka uchwała musi być przedstawiona do zatwierdzenia na najbliższej
sesji radzie powiatu, w wypadku odmowy zatwierdzenia lub nieprzedstawienia do
zatwierdzenia uchwała traci moc obowiązującą w terminie wskazanym przez radę
o poza powyższymi uwagami do uchwał zarządu stanowiących akty prawa
miejscowego stosuje się zasady dotyczące podjęcia uchwały, wymogów
proceduralnych oraz procedury uchwałodawczej organów stanowiących
 Zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta): ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz