Przeniesienie kompetencji do stanowienia prawa miejscowego - prawodawstwo lokalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeniesienie kompetencji do stanowienia prawa miejscowego - prawodawstwo lokalne - strona 1 Przeniesienie kompetencji do stanowienia prawa miejscowego - prawodawstwo lokalne - strona 2 Przeniesienie kompetencji do stanowienia prawa miejscowego - prawodawstwo lokalne - strona 3

Fragment notatki:

Czy możliwe jest przeniesienie kompetencji do stanowienia prawa miejscowego w drodze porozumienia? Poszczególne ustrojowe ustawy samorządowe przewidują możliwość wykonywania zadań publicznych w drodze współdziałania. Niejednokrotnie staje się to koniecznością w sytuacji nie proporcjonalnego nałożenia zadań na jednostki w stosunku do ich możliwości- wtedy gdy te jednostki nie są w stanie wykonać zadań samodzielnie. To współdziałanie może się odbywać w formach prawa publicznego administracyjnego, jak też cywilnego czy prywatnego. Wśród form prawa publicznego ustawodawca przewidział 2 specyficzne formy organizacyjne: związki i porozumienia komunalne. Natomiast dla wspierania idei samorządu , stowarzyszenia. W doktrynie zadano sobie pytanie czy to ustawowe wskazanie tych norm ma ch. zamknięty. Odpowiedź jest negatywna. Twierdzi się w doktrynie bowiem, że współdziałanie może się odbywać w formie innej niż przewidują to ustawy ustrojowe, a w szczególności nie można wykluczyć zastosowania f,.. pośredniej mieszanej łączącej formę prawa - publ . z f. prawa prywatnego. Jedną z przewidzianych ustawowo form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego jest porozumienie administracyjne. Jest ono uregulowane bardzo lapidarnie i stad znowu doktryna stara się to wykreować wykładnią językową. Celem zawieranych porozumień jest wywołanie skutków prawnych w sferze prawa publicznego poprzez przeniesienie na rzecz jednej ze stron zadań publicznych i związanych z tymi zadaniami kompetencji określonych w porozumieniu. A w aktualnej regulacji możliwe jest zawieranie porozumień miedzy gminnych art. 74 ustawy o samorządzie gminnym , porozumień powiatów art. 73 ustawy o samorządzie powiatowym , porozumień pomiędzy powiatami i województwami, pomiędzy powiatami i gminami ale tylko na uzasadniony wniosek gminy, jak również porozumienia między województwami a, także między województwami i jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa. A także porozumień pomiędzy samorządem terytorialnym , a organami administracji rządowej . Teraz trzeba zadać sobie pytanie czy f. porozumień możliwe jest przeniesienie kompetencji prawodawczych? Większość doktryny , bo tego wprost nie rozstrzyga ustawodawstwo formułuje pogląd - tezę o dopuszczalności upoważnienia do subdelegacji kompetencji prawotwórczych do stanowienia prawa miejscowego. Jest to uzasadniane tym, że jeżeli celem porozumienia jest przeniesienie bądź powierzenie zadań publicznych to podstawa takiego porozumienia jest możliwość powierzenia, przekazania wszystkich zadań publicznych. Co prawda stanowienie nie może być zaliczone do zadań publicznych to jest stanowienie szczególną f. kompetencji która służy wykonywaniu tych zadań. Przeniesienie w drodze porozumienia zadań publicznych łączy się z przeniesieniem kompetencji do ich wykonywania, w tym też kompetencji prawodawczych. Jest to poprostu konsekwencją przeniesienia tych zadań.

(…)

… i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie ustawodawca w szczegółowy sposób wskazuje jaka powinna być treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czyli innymi słowy jakie postanowienia musi zawierać uchwała. Po za tym jak powinna wyglądać procedura uchwałodawcza za wskazaniem kto i w jaki sposób opracowuje projekt uchwały, jakie są wymogi poprzedzające uchwalenie np. wyłożenie projektu do publicznego…
…. Precyzując w art. 40 ust. 1 , ze mają one formę rozporządzenia porządkowego. Bark natomiast w ustawie rozstrzygnięć co do pozostałych aktów wojewody w szczególności aktów wykonawczych, a także aktów stanowionych przez organy administracji niezespolonej. W praktyce nadaje się wszelkim aktom prawa miejscowego , a wiec zarówno aktom porządkowym i wykonawczym formę rozporządzenia. Natomiast w odniesieniu do administracji niezespolonej praktyka jest niestety różna, ponieważ ustawy milczą to najczęściej tym aktom nadaje się formę rozporządzenia, ale niekiedy stanowione są one w formie zarządzeń. Tak więc te formy prawodawstwa lokalnego stanowione przez administrację niezespoloną cechuje chaos , bowiem ustawodawca okazał się tutaj nieracjonalny, nie uregulował tej sprawy w sposób jednolity. W istocie…
… nie formułuje też wymogów proceduralnych związanych ze stanowieniem rozporządzeń bądź zarządzeń poza jednym . Jest nim obowiązek niezwłocznego przekazania tych aktów organom nadzoru do kontroli. Tak wygląda sprawa form prawnych aktów lokalnych stanowionych przez terenowe organy administracji rządowej i administracji niezespolonej.
Teraz przechodzimy do samorządu terytorialnego. Większość aktów prawa…
… stanowią, ze te akty mają formę zarządzenia (art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Oczywiście znowu jest brak definicji legalnej i doktryna prawnicza uznaje zarządzenia W/B/PM, które zawierają przepisy powszechnie obowiązujące jako formy działania tych organów czyli jako czynność konwencjonalną do których te organy są uprawnione, której wynikiem jest wiążący akt normatywny w znaczeniu materialnym…
… doktryny nie traktuje w ogóle uchwał budżetowych jako aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Tego rodzaju stanowisko podziela prof. Dąbek. Ona wyraźnie mówi, że uchwały budżetowe nie są aktami normatywnymi. Natomiast pan. Prof. Borodo między innymi tez wśród administratywistów Starościak mówią, ze te uchwały to nie są uchwały które zawierają wyłącznie takie normy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz