Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 3 - strona 1 Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 3 - strona 2 Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 3 - strona 3

Fragment notatki:


Nazwisko........................................................................ Imię............................................................................. Kierunek studiów ...................................... Data......................................... Nr indeksu ...….…........................
P 2 Zad. 1. Zredaguj tytuł obwieszczenia o ogłoszeniu tekstu jednolitego poniższego fragmentu rozporządzenia oraz tekst jednolity tego fragmentu rozporządzenia (czyli załącznik bez treści obwieszczenia) - (0-6 pkt).
(Dz.U. Nr 54, poz. 128)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 11 czerwca 2003 r.)
Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205) zarządza się, co następuje:
(…)
§ 7.  1. Studentów i absolwentów szkół wyższych, którzy stawili się do odbycia przeszkolenia wojskowego, wciela się do jednostki wojskowej.
2. Wcielenie studentów i absolwentów szkół wyższych do jednostki wojskowej obejmuje:
   1)  stwierdzenie ich tożsamości;
dokonanie przeglądu lekarskiego;
umundurowanie i wyekwipowanie.
§ 8.  1. W celu przeprowadzenia wcielenia studentów i absolwentów szkół wyższych, dowódca jednostki wojskowej:
   1)  powołuje komisję przyjęcia poborowych, w składzie:
a) przewodniczący - szef sztabu jednostki wojskowej,
b) członkowie:
-  lekarz,
- oficer organizacyjno-kadrowy,
- oficer logistyki;
określa obowiązki osób wchodzących w skład komisji przyjęcia poborowych.
   2. W skład komisji może zostać włączony kapelan wojskowy.
§ 9.  Stawienie się studentów i absolwentów szkół wyższych do odbycia przeszkolenia wojskowego dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym oraz w książeczce wojskowej żołnierza. (Dz. U. Nr 43, poz. 65) ROZPORZĄDZENI E MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych . (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2004)
Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205) zarządza się, co następuje:
§1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r.

(…)

…)  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o świadczeniach osobistych (Dz. U. z 1939 r. Nr 55, poz. 354);
c) dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. o dostarczaniu środków transportowych dla potrzeb obrony Państwa (Dz. U. z 1953 r. Nr 34, poz. 142);
d)  ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. U. Nr 30, poz. 200).
Zredaguj odpowiedni przepis uchylający (0-2 pkt).
Zad. 5. 21 sierpnia 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Zastąpiła ona poprzednio obwiązującą ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178). Przeredaguj zamieszczony poniżej przepis przejściowy tak, aby wyrażał odmienny od zastosowanego w nim sposób rozstrzygnięcia kwestii intertemporalnej (0-2 pkt):
Art. 70. 1. Sprawy wszczęte na podstawie zgłoszenia przedsiębiorcy o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i niezakończone przed dniem 1 stycznia 2007 r. organ ewidencyjny rozpoznaje zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Zad. 6. Na podstawie przepisu ustawy o drogach publicznych: „Do zarządcy drogi należy w szczególności przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać w następstwie budowy lub utrzymania dróg” sąd orzekł, iż gminy, będące zarządcami dróg gminnych, powinny zatrudniać specjalistów z zakresu ochrony środowiska, których zadaniem winno być prognozowanie wpływu inwestycji drogowych na środowisko naturalne. Uzasadnij decyzję walidacyjną sądu. (0-4 pkt).
Zad.7. Art. 39 ust. 2a…
… ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Odroczenia zasadniczej służby wojskowej na czas pobieranie nauki w szkole wyższej mogą być udzielane również studentom, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dwudziesty siódmy rok życia, na czas pozwalający na ukończenie studiów”. Przepis ten stał się podstawą orzeczenia sądu dotyczącego przypadku, gdy student kończący w danym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz