Egzamin z tworzenia i stosowania prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 2366
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z tworzenia i stosowania prawa - strona 1 Egzamin z tworzenia i stosowania prawa - strona 2 Egzamin z tworzenia i stosowania prawa - strona 3

Fragment notatki:


Nazwisko.................................................................... Imię................................................................... Kierunek studiów ................................... Data...................................... Nr indeksu ...…......................
W 4 Zad. 1 . W poniższej ustawie wprowadź zmiany polegające na (0-4 pkt):
- usunięciu w art. 18 w ust 1 w pkt 1 wyrazów „lub redestylacji”;
- dodaniu w art. 18 po ust. 2 kolejnego ustępu w brzmieniu: „Przy wyrobie napoju, o którym mowa w ust. 1, mogą być dodatkowo użyte substancje aromatyczne naturalne lub identyczne z naturalnymi lub preparaty aromatyczne”.
- wyeliminowaniu art. 19. Dz.U.02.166.1362 USTAWA z dnia 13 września 2002 r.
o napojach spirytusowych. (Dz. U. z dnia 7 października 2002 r.)
Art. 18.  1. Napój spirytusowy anyżowy uzyskuje się w wyniku:
1) maceracji i destylacji lub redestylacji alkoholu etylowego rolniczego z dodatkiem nasion lub innych części roślin, o których mowa w art. 4 pkt 9, lub
2) dodania do alkoholu etylowego rolniczego naturalnych ekstraktów destylowanych z roślin, o których mowa w art. 4 pkt 9.
2. Przy wyrobie napoju, o którym mowa w ust. 1, mogą być stosowane inne naturalne ekstrakty roślinne i nasiona aromatyczne niż wymienione w art. 4 pkt 9, pod warunkiem że smak anyżu pozostaje dominujący.
Art. 19.  Zawartość alkoholu etylowego ustalona dla poszczególnych kategorii napojów spirytusowych może być niższa niż określona w przepisach ustawy, jeżeli napój spirytusowy jest przeznaczony na eksport i zawartość alkoholu etylowego została ustalona przez odbiorcę.
Art. 20.  Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, metody analiz alkoholu etylowego rolniczego oraz metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej, biorąc pod uwagę właściwą jakość napojów spirytusowych. Zad. 2. Zredaguj tytuł ustawy nowelizującej, wprowadzającej jednocześnie zmiany w następujących ustawach (przy założeniu, że wymienienie w tytule takiej ustawy tytułów wszystkich ustaw zmienianych powodowałoby, że jej tytuł byłby rażąco długi) - (0-2 pkt):
ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U.91.9.108);
ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U.04.53.533);


(…)

… szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "ministrem".
2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) rolnictwo;
2) rozwój wsi;
3) rynki rolne. Zad. 5 Zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji niedozwolone jest oznaczanie własnych wyrobów cudzym znakiem towarowym. Art. 18 ust. 2 powoływanej ustawy, mając na względzie ochronę…
… nad dyrektorami urzędów kontroli skarbowej,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Wyłączenie organu kontroli skarbowej następuje z przyczyn określonych w art. 130 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926).",
c) uchyla się ust. 3.
Art. 32. Ustawa wchodzi w życie piątego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 2 ust. 2…
… takiej ustawy tytułów wszystkich ustaw zmienianych powodowałoby, że jej tytuł byłby rażąco długi) - (0-2 pkt):
ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U.91.9.108);
ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U.04.53.533);
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 93, poz. 896).
Zad. 3. Zredaguj tekst jednolity poniższego fragmentu ustawy o kontroli skarbowej - tylko załącznik, bez obwieszczenia (0-5 pkt):
TEKST PIERWOTNY:
Dz.U.99.54.572 USTAWA
z dnia 28 września 1991 r.
o kontroli skarbowej.
(Dz. U. z dnia 3 października 1991 r.)
Art. 8. 1. Organami kontroli skarbowej są:
1) minister właściwy do spraw finansów publicznych jako naczelny organ kontroli skarbowej,
2) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako organ wyższego stopnia…
… ustawy o kontroli skarbowej - tylko załącznik, bez obwieszczenia (0-5 pkt):
TEKST PIERWOTNY:
Dz.U.99.54.572 USTAWA
z dnia 28 września 1991 r.
o kontroli skarbowej.
(Dz. U. z dnia 3 października 1991 r.)
Art. 8. 1. Organami kontroli skarbowej są:
1) minister właściwy do spraw finansów publicznych jako naczelny organ kontroli skarbowej,
2) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako organ wyższego stopnia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

kamil4410 napisał(a):

2017-12-29 18:25:34

niech ktos to opracuje xd