Ustaw ordynacja podatkowa należy stosować odpowiednio tzn

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustaw ordynacja podatkowa należy stosować odpowiednio tzn - strona 1 Ustaw ordynacja podatkowa należy stosować odpowiednio tzn - strona 2

Fragment notatki:

Ustawę ordynacja podatkowa należy stosować odpowiednio tzn.:
Art. 31. 1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem art. 54 i art. 290 § 3 tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15, nie stosuje się przepisów art. 121 § 2, art. 133-142, art. 145 § 2 i 3, art. 146, 147, 199, 200, 284a-285a, 286 § 2, art. 286a, 288, 288a, 291 § 1 i 2 i art. 292 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
2. Użyte w ustawie określenia:
  1)  organ kontroli skarbowej,
  2)  inspektor kontroli skarbowej albo osoba dokonująca czynności kontrolnych, o której mowa w art. 38 ust. 3,
  3)  postępowanie kontrolne prowadzone przez organ kontroli skarbowej
oznaczają odpowiednio: organ podatkowy, kontrolującego, postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową w rozumieniu ustawy - Ordynacja podatkowa.
3. Jeżeli przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa zobowiązują kontrolujących do okazania legitymacji służbowej, kontrolujący, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zobowiązany jest do okazania legitymacji służbowej i znaku identyfikacyjnego, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804).
Art.2 ust1 pkt. 15 -zakres kontroli resortowej, czyli kontroli w kontroli
Do zakresu kontroli skarbowej należy:  15) kontrola resortowa jednostek organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym urzędu obsługującego tego ministra;
Chodzi o to, że UKS, najczęściej są to jego pracownicy z jednego terenu, którzy kontrolują całą służbę ministra finansów na innym terenie. Do tej kontroli resortowej wiele przepisów ordynacji podatkowej nie ma zastosowania i o tym mówi pkt. 1a art. 31
Kontrola resortowa jest dość nietypowa na tle innych kontroli skarbowych, kontroluje się całe służby min. fin. czyli UKS, Izby Skarbowe, Izby Celne itd.
Wszędzie tam gdzie w ordynacji podatkowej (OP) jest wymieniony organ podatkowy, wszelkie uprawnienia i obowiązki organu podatkowego zawarte w OP przysługują org. KS (org.KS = Dyr. UKS, GIKS, min. fin.)
OP posługuje się terminem kontrolujący =Inspektor KS, pracownik Urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
Postępowanie kontrolne składa się z wielu różnych części: kontrola podatkowa, sprawdzanie czynności kontrolnych, przesłuchiwanie świadków, dokonywanie obliczeń np. należności budżetowych (dokonuje Inspektor lub pracownicy pod jego nadzorem)


(…)

… do okazania.
Upoważniony do wystawienia tych dokumentów jest wyłącznie org. KS
Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?
Powstawanie zobowiązania podatkowego
Art. 21. § 1. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:
  1)  zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania; czyli jeżeli jt. Ustawa o podatku dochodowym od os. fiz.to zaistnienie zdarzenia to będzie osiągnięcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz