Inspektor KS

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inspektor KS - strona 1 Inspektor KS - strona 2 Inspektor KS - strona 3

Fragment notatki:

KTO MOŻE BYĆ INSPEKTOREM KS? Art. 39. 1. Inspektorem może być ten, kto:
  1)  posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
  2)  ma nienaganną opinię i nie był karany za przestępstwo z winy umyślnej;
  3)  posiada wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub inne wyższe o specjalności przydatnej do kontroli skarbowej;
  4)  jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w organach administracji podatkowej albo 3-letnią praktykę w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej;
  5)  złożył egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora przed komisją powołaną przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może powołać na inspektora osobę niespełniającą warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
2a. Inspektorzy podlegają corocznej ocenie kwalifikacyjnej.
2b. Inspektorzy i pracownicy urzędów kontroli skarbowej będący pracownikami służby cywilnej są obowiązani corocznie, w terminie do dnia 15 maja, składać oświadczenia majątkowe wraz z załącznikiem - kserokopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym i jego korekt. Oświadczenie składa się kierownikowi jednostki, w której osoba jest zatrudniona.
2c. Dyrektorzy i wicedyrektorzy urzędów kontroli skarbowej oświadczenia majątkowe składają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
2d. Do dokonywania analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych uprawniona jest komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2e. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do oświadczeń majątkowych stosuje się odpowiednio przepisy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa szczegółowe warunki odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora.
Generalny Inspektor KS- zadania i uprawnienia
Art. 10. 1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej sprawuje nadzór nad działalnością:
  1)  Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych,
  2)  dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,
  3)  inspektorów zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  4)  inspektorów i pracowników zatrudnionych w komórkach, o których mowa w art. 11g ust. 1,
  5)  pracowników wywiadu skarbowego
- w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie.


(…)

… w urzędach kontroli skarbowej do przeprowadzania czynności kontrolnych poza obszarem terytorialnego zasięgu działania danego urzędu lub w podmiocie, wobec którego na podstawie art. 5 ust. 9c ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego na właściwego wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników;
  8)  analizuje wyniki…
… niezbędnych do realizacji zadań Kolegium;
  4)  inicjowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie prawa podatkowego i celnego.
3. W skład Kolegium wchodzą:
  1)  dyrektor izby skarbowej;
  2)  dyrektor izby celnej;
  3)  dyrektor urzędu kontroli skarbowej;
  4)  naczelnik urzędu skarbowego reprezentujący naczelników urzędów skarbowych z obszaru województwa - wyznaczony przez ministra właściwego do spraw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz