Organizacja kontroli skarbowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja kontroli skarbowej - strona 1 Organizacja kontroli skarbowej - strona 2

Fragment notatki:

Organizacja kontroli skarbowej:
W strukturze kontroli skarbowej możemy wyróżnić 3 grupy:
1) organy KS (kontroli skarbowej)
2) jednostki organizacyjne KS 3) osoby wykonujące czynności kontrolne
KS mieści się ściśle w adm. rządowej i nie ma nic wspólnego z jednostkami samorządu terytorialnego ani jednostkami wojewódzkimi administracji rządowej.
Organy kontroli skarbowej posiadają prawo wydawania decyzji czyli wszystkie konsekwencje z tym związane.
Kogo zaliczamy do organów KS: 3 grupy
Najwyższy organ -Naczelny Organ KS jt. Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Generalny inspektor KS jt. organ wyższego stopnia nad dyrektorami urzędów KS
Najniższy organ - Dyrektorzy Urzędów KS ( podstawowe organy KS działające bezpośrednio w stosunku do osób poddanych KS)
ORGANY KS:
Art. 8. 1. Organami kontroli skarbowej są:
  1)  minister właściwy do spraw finansów publicznych jako naczelny organ kontroli skarbowej;
  2)  Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako organ wyższego stopnia nad dyrektorami urzędów kontroli skarbowej;
  3)  dyrektor urzędu kontroli skarbowej.
1a. Wyłączenie organu kontroli skarbowej następuje z przyczyn określonych w art. 130 § 1 pkt 1-4, 6-8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
2. Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. Dyrektorów urzędów kontroli skarbowej powołuje, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, oraz odwołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, z zastrzeżeniem ust. 9.
4. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie inspektorzy kontroli skarbowej posiadający:
   1)  wyższe wykształcenie magisterskie;
  2)  co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora kontroli skarbowej.
5. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
6. Konkurs polega na przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego. W toku postępowania egzaminacyjnego sprawdzeniu podlega wiedza niezbędna do wykonywania zadań na stanowisku dyrektora urzędu kontroli skarbowej, predyspozycje i zdolności ogólne oraz umiejętności kierownicze.
7. Konkurs przeprowadza się, jeżeli do konkursu zgłosiło się co najmniej 3 uczestników. W wyniku konkursu wyłania się co najmniej 1 kandydata.
8. Do czasu powołania dyrektora urzędu kontroli skarbowej w drodze konkursu, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej wyznacza osobę pełniącą obowiązki dyrektora urzędu kontroli skarbowej.

(…)


Organizacja kontroli skarbowej:
W strukturze kontroli skarbowej możemy wyróżnić 3 grupy:
1) organy KS (kontroli skarbowej)
2) jednostki organizacyjne KS 3) osoby wykonujące czynności kontrolne
KS mieści się ściśle w adm. rządowej i nie ma nic wspólnego z jednostkami samorządu terytorialnego ani jednostkami wojewódzkimi administracji rządowej.
Organy kontroli skarbowej posiadają prawo wydawania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz