Organy podatkowe i ich właściwości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy podatkowe i ich właściwości - strona 1 Organy podatkowe i ich właściwości - strona 2 Organy podatkowe i ich właściwości - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO PODATKOWE Organy podatkowe 1 . Pojęcie organu podatkowego
- istota stosunku prawno-podatkowego - dwustronny charakter
- podmiot czynny - podmiot bierny
- podmiot uprawniony (wierzyciel podatkowy) - podmiot zobowiązany (dłużnik podatkowy)
- organ podatkowy - strona (podatnik, płatnik, inkasent, osoba trzecia odpow. za zob. podat.)
2. Rodzaje organów podatkowych - art. 13 § 1
a. państwowe organy podatkowe Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 489) tekst jednolity z dnia 13 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1267)
- naczelnik urzędu skarbowego - naczelnik urzędu celnego ,
Do zakresu działania naczelników urzędów skarbowych należy: 1) ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i pobór należy do innych organów; 2) rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych; 3) wykonywanie kontroli podatkowej; 4) podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin; 5) ( uchylony )
6) ( uchylony )
7) wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych; 7a) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych; 8) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. Do zakresu działania urzędów skarbowych należy: 1) prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 2) wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 3) wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozporządzenia, terytorialny zasięg działania oraz siedziby naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych oraz potrzeby właściwego zorganizowania wykonywania zadań, zwłaszcza z zakresu poboru podatków oraz sprawnej obsługi podatnika. Minister Finansów [1] określa, w drodze zarządzenia, organizację urzędów i izb skarbowych oraz nadaje im statuty


(…)

…, terytorialny zasięg działania oraz siedziby naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych oraz potrzeby właściwego zorganizowania wykonywania zadań, zwłaszcza z zakresu poboru podatków oraz sprawnej obsługi podatnika. Minister Finansów[1] określa, w drodze zarządzenia, organizację urzędów i izb skarbowych oraz nadaje im statuty
- dyrektor izby skarbowej - dyrektor izby celnej.
Art. 5. [Podległe organy…
… w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw albo c) są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz