Organy podatkowe

Nasza ocena:

4
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy podatkowe - strona 1

Fragment notatki:

10. ORGANY PODATKOWE
Organy podatkowe reprezentują Skarb Państwa oraz skarb jednostki samorządu terytorialnego, a ich zadaniem jest zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych. Podstawowym podziałem organów podatkowych jest podział na organy samorządowe oraz organy podległe ministrowi finansów. Drugim kryterium podziału jest podział według kryterium nadrzędności. Ponieważ postępowania podatkowe jest dwuinstancyjne należy zawsze rozróżniać, który organ podatkowy jest organem pierwszej instancji, a który jest organem odwoławczym. Organami podatkowymi, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej są: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa - jako organ pierwszej instancji, dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej - jako organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego (w wyjątkowych sytuacjach dyrektor izby skarbowej oraz dyrektor izby celnej mogą być organami pierwszej instancji), samorządowe kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.
Zwróć uwagę Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na szczególną rolę ministra finansów (precyzyjniej rzecz biorąc „ministra właściwego do spraw finansów publicznych”), który w ściśle określonych przypadkach (w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia - z urzędu) może być organem podatkowym pierwszej instancji lub organem odwoławczym (np. jako organ właściwy w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego). Przepisy prawa podatkowego regulują kwestię właściwości rzeczowej (za co jest odpowiedzialny organ podatkowy) i miejscowej (np. właściwość ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzonej działalności) poszczególnych organów podatkowych.
O ile podatnika nazywa się często podmiotem czynnym stosunku podatkowego, organy podatkowe uznawane są za podmiot bierny.


(…)

…. Ponieważ postępowania podatkowe jest dwuinstancyjne należy zawsze rozróżniać, który organ podatkowy jest organem pierwszej instancji, a który jest organem odwoławczym. Organami podatkowymi, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej są: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa - jako organ pierwszej instancji, dyrektor izby skarbowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz