Główny inspektor nadzoru budowlanego - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główny inspektor nadzoru budowlanego - omówienie (II sem) - strona 1 Główny inspektor nadzoru budowlanego - omówienie (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWALNEGO
-ustawa prawo budowlane
-organ administracji rządowej w sprawach administracji architektoniczno - budowlanej, nadzoru budowlanego; organów centralnych
-organem naczelnym jest minister właściwy ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej
-wykonuje zadania administracji architektoniczno - budowlanej, -działa obok starosty [I instancja] i wojewody [II instancja]
*wyjątek, gdy wojewoda jest organem I instancji
-inspektor pełni funkcję organu odwoławczego od decyzji wojewody + organów wyższego stopnia
-wykonuje zadania z zakresu nadzoru budowlanego obok powiatowego inspektora nadzoru, wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego - wykonywanie zadań w ramach administracji zespolonej w województwie Inne podmioty wykonujące zadania powiązane z tym działem administracji na podstawie ustaw szczególnych:
np. nadzór górniczy - prezes wyższego urzędu górniczego, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych,
zadania administracji geologicznej - minister właściwy ds. środowiska przy pomocy głównego geologa kraju, marszałek + wojewódzki geolog, starosta + powiatowy geolog Inspektor powoływany jest przez Prezesa RM po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na wniosek ministra właściwego ds. gospodarki przestrzennej.
Informacja o wyniku wyboru i konkursu musi zostać zamieszczona na stronie BIP urzędu i Kancelarii prezesa RM w miejscu powszechnie dostępnym w urzędzie. Wybór przez komisję 3 osobową i wtedy wniosek ministra.
Odwołanie bez wniosku.
Taka osoba powinna posiadać:
-tytuł zawodowy magistra lub równorzędny
-obywatelstwo polskie
-pełnia praw publicznych
-niekaralność
-nie może być skazana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
-posiada kompetencje kierownicze
-określony staż pracy
-co najmniej 3 lata powinna zajmować na stanowisku kierowniczym
-musi posiadać wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości inspektora
Kadencja 5 lat, wygasa w razie odwołania, a także w wyniku śmierci.
Główny Inspektor wykonuje zadania przy pomocy zastępców lub zastępcy, Ci powoływani są przez Ministra Właściwego do spraw budownictwa bądź otwartego i konkurencyjnego naboru na wniosek głównego inspektora.
O ich powołanie wnioskuje główny inspektor. Podaje się informacje o tym do publicznej wiadomości w miejscu powszechnie dostępnym. Główny Inspektor wnioskuje do ministra o powołanie.
ZADANIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO:
-pełni funkcję organu wyższego stopnia wg KPA - organ właściwy do rozpatrywania odwołań od decyzji i zażalenia od postanowień podjętych przez wojewodów i WINB w I instancji, prowadzi postępowanie w sytuacji unieważnienia decyzji ostatecznych wydanych przez wojewodów i WNIB, organ właściwy do uchylania i zmiany decyzji ostatecznych na zasadach określonych w KPA:


(…)

… administracyjne, jest uprawniony do kontrolowania wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, może kontrolować obiekty budowlane, może domagać się informacji czy udostępnienia dokumentów
-nadzór budowlany - koncentruje się na kontroli przestrzegania i stosowania prawa budowlanego, działa jako organ nadzoru bada przyczyny powstawania katastrof budowlanych, prowadzi odpowiednie ewidencje [decyzji, postanowień…
… postępowań administracyjnych, ujednolica orzecznictwo organów podlegających kontroli, podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie zasad stosowania przepisów, rozpatrywania skarg na działalność organów, działa w sprawach wniosków dyscyplinarnych Do GI należy prowadzenie właściwych rejestrów:
-rejestr osób, które posiadają uprawnienia budowlane
-rejestr rzeczoznawców budowlanych
-rejestr osób ukaranych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz