Ministerstwo- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ministerstwo- opracowanie - strona 1 Ministerstwo- opracowanie - strona 2 Ministerstwo- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ministerstwo
Ministerstwo tworzy, znosi lub przekształca Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Ministerstwo to urząd, aparat pomocniczy, który obsługuje ministra oraz sekretarzy i podsekretarzy stanu.
Komórki organizacyjne w ministerstwie
W skład ministerstwa wchodzą:
1. departamenty - do realizacji merytorycznych zadań ministerstwa
2. biura - do realizacji zadań w zakresie obsługi ministerstwa
3. sekretariaty - do obsługi ministra oraz komitetów, rad i zespołów
4. wydziały - jako komórki organizacyjne, które mogą być tworzone wewnątrz departamentów i biur.
Podział ministerstwa na komórki organizacyjne powinien uwzględnić podział na oddziały w ten sposób, że działowi odpowiada w całości jeden lub więcej departamentów. Prezes RM w drodze zarządzenia nadaje ministerstwu statut, w którym określa jego szczegółową strukturę organizacyjną. Natomiast minister w drodze zarządzenia ustala regulamin organizacyjny ministerstwa określający zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra (nadzór ministra nad podległymi lub nadzorowanymi centralnymi organami administracji rządowej).
W celu dostosowania do polityki ustalonej przez RM zasad i kierunków działania podległych bądź nadzorowanych przez ministra centralnych organów administracji ministerstwo może wydawać kierownikom urzędów centralnych wiążące ich wytyczne i polecenia. Te wytyczne i polecenia nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej. Wytyczne i polecenia wydane ustnie wymagają potwierdzenia na piśmie. Minister, do którego zakresu działania należy sprawowanie nadzoru nad określonym urzędem centralnym przedstawia sprawy dotyczące tego urzędu na posiedzeniu RM. Ponadto minister składa prezesowi RM wnioski o powołanie i odwołanie kierownika urzędu centralnego, o nadanie statutu urzędowi centralnemu, powołuje zastępców kierownika urzędu centralnego.
Klasyfikacja urzędów centralnych
I Ze względu na podległość danego organu:
1. organy podległe Radzie M (np. kolegium ds. służb specjalnych)
2. organy podległe prezesowi RM (zwłaszcza organy nie wymienione w żadnym z działów administracji rządowej, np. Urząd ochrony konkurencji i konsumentów, Urząd zamówień publicznych, ZUS - organem tak naprawdę jest szef urzędu)
3. organy podległe poszczególnym ministrom (np. minister właściwy d/s wewnętrznych sprawuje nadzór nad Policją, minister d/s budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej sprawuje nadzór nad głównym inspektorem nadzoru budowlanego).


(…)

… nadzór nad Policją, minister d/s budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej sprawuje nadzór nad głównym inspektorem nadzoru budowlanego).
Hierarchicznie organy centralne usytuowane są bezpośrednio poniżej organów naczelnych rządowych, którym są podporządkowane. Ujęte są one w struktury działów, ale wyłączone ze struktury ministerstw, bądź zajmują pozycję organów wyodrębnionych z ram działów administracji podlegając bezpośrednio RM lub prezesowi RM ewentualnie Sejmowi, jak np. generalny dyrektor ochrony danych osobowych. Centralne organy administracji są organami zwierzchnimi terytorialnych organów administracji, wraz z którymi tworzą quasi resorty:
główny inspektor nadzoru budowlanego (centralny organ administracji rządowej)
wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego
powiatowy inspektor nadzoru…
… ustawy szczegółowo regulujące zakres, zasady i stopień tego podporządkowania. Natomiast organy zdecentralizowane to przede wszystkim organy samorządu terytorialnego (organy gminy - rada gminy, wójt bądź burmistrz czy prezydent miasta; organy powiatu - rada powiatu, zarząd powiatu, oba kolegialne; organy samorządu województwa - sejmik województwa i zarząd województwa).
Ad. 3. Organy centralne i terenowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz