Klasyfikacja organów administracji państwowej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2506
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja organów administracji państwowej- opracowanie - strona 1 Klasyfikacja organów administracji państwowej- opracowanie - strona 2 Klasyfikacja organów administracji państwowej- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Klasyfikacja organów administracji państwowej
Do podstawowych kryteriów klasyfikacji organów administracji państwowej zaliczyć należy:
sposób powoływania
miejsce w strukturze organizacji
terytorialny zasięg działania.
Należy wyróżnić:
naczelny organ administracji państwowej (Prezydent RP) - nie rządowej (!)
naczelne organy administracji rządowej (Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, przewodniczący komitetów określonych w ustawach - osoby powołane do składu rządu w trybie art. 147, ustęp 4 Konstytucji, gdyż do nich zgodnie z treścią art. 149 ustęp 2 Konstytucji stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do ministra kierującego działem administracji rządowej).
Naczelne organy administracji państwowej nie są tak rozumiane w Konstytucji z 1997 r. W ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym do organów naczelnych można zaliczyć Radę Ministrów i organy wchodzące w jej skład. Ta kwalifikacja nie obejmuje Prezydenta. Prezydent jest organem o podstawowym znaczeniu dla państwa, a nie tylko dla administracji. Prezydent jest naczelnym organem administracji państwowej, chociaż zgodnie z zasadą trójpodziału władzy, Prezydent obok Rady Ministrów mieści się w systemie władzy wykonawczej. Organem władzy wykonawczej obok Rady Ministrów jest Prezydent RP. Przepisy Konstytucji przyznają Prezydentowi liczne kompetencje z zakresu administracji. Chociaż Prezydent jest organem o podstawowym znaczeniu dal państwa, to jednak można go zaliczyć do naczelnych organów administracji państwowej ze względu na sprawowanie władzy wykonawczej oraz zakres jego kompetencji ze sfery administracyjnej.
W zakresie funkcji administracyjnych Prezydenta wyróżnia się kompetencje polegające na:
1. stanowienie aktów normatywnych - wydawanie rozporządzeń, rozporządzeń z mocą ustawy wprowadzających stany nadzwyczajne, także zarządzeń wewnętrznych;
2. polegające na obsadzie państwowych stanowisk (komp. kreujące) - to dość duża liczba kompetencji, np. desygnowanie prezesa R.M., powoływanie R.M. i dokonywanie w niej zmian, zwoływanie Rady Gabinetowej w sprawach szczególnej wagi, powoływanie prezesa TK, prezesa SN, prezesa NSA;
3. polegające na wydawaniu aktów indywidualnych (decyzji) w określonych dziedzinach, w niektórych kategoriach spraw administracyjnych - np. nadanie obywatelstwa polskiego i wyrażanie zgody na jego zrzeczenie się, nadawanie orderów i odznaczeń, prawo łaski, nadawanie tytułu naukowego profesora.
Pojęcie naczelnego organu administracji rządowej
Na podstawie obowiązującego prawa możemy sformułować 4 określenia naczelnych organów, z których każde analizowane oddzielnie jest równie poprawne:
naczelne organy administracji rządowej to te spośród organów administracji publicznej, które są powoływane

(…)

… są w drodze aktów normatywnych rzędu ustawy, natomiast obsadzane są w drodze decyzji zwierzchniego organu administracji, w drodze aktu organu władzy, w drodze wyborów.
Jako szczególna nazwa organu administracyjnego - np. urząd morski. Jest to jednak nazwa umowna, ponieważ organ administracji nie może być utożsamiany z całym urzędem. Organem jest kierownik urzędu, któremu prawo przydaje różne nazwy (np., szef…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz