Struktura administracji rządowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 5327
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura administracji rządowej - strona 1

Fragment notatki:

Został on przygotowany na przedmiot administracja wykładany na uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.
Zagadnienia poruszone w notatce to: administracja, struktura administracji, organy naczelne, terenowe organy administracji rządowej, organy rządowej administracji niezespolonej.

Struktura administracji rządowej
Administracja to zorganizowana działalność realizowana przy pomocy określonego aparatu i
zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów. Działalność taka, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, nazywana jest administracją publiczną. Jednak termin „administracja publiczna” definiuje się na wiele sposobów i na różnych płaszczyznach, np. w ujęciu przedmiotowym (zakres realizowanych spraw) lub podmiotowym (organy tworzące administrację publiczną). Mimo to najczęściej spotyka się definicje mieszane obejmujące ujęcie podmiotowo-przedmiotowe administracji publicznej.
Według jednej z takich definicji administracja publiczna to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach.
Administracja rządowa - jest częścią administracji publicznej, którą tworzą centralne organy władzy państwowej i ich urzędy, a także szereg instytucji ogólnokrajowych i terenowych realizujących zadania publiczne na rzecz indywidualnych obywateli i podmiotów zbiorowych. Współczesną administrację rządową tworzą organy, urzędy oraz inne podmioty publiczne powołane do wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej, przypisane - na mocy konstytucji i ustaw - ministrom i podległym im innym jednostkom organizacyjnym. Łącznie tworzą one aparat wykonujący zadania administracji rządowej, przy czym najczęściej wykonują uprawnienia władcze, ale także orzecznicze, egzaminacyjne, kwalifikacyjne. Struktura administracji rządowej ma charakter dwuszczeblowy:1. administracja centralna ( rząd i inne organy administracji rządowej ( centralna)).2. administracja województwa ( wojewoda) — (terenowa)- administracja zespolona to są kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży działający pod zwierzchnictwem wojewody.- powiat - kierownicy służb inspekcji i straży pod zwierzchnictwem starosty (powiatów 350, gmin 2500)- administracja niezespolona - działa nie pod zwierzchnictwem wojewody, działa samodzielnie, obszary ich działania nie pokrywają się z obszarami województwa.
Struktury administracji rządowej na szczeblu centralnym:
Administracja rządowa składa się z organów naczelnych i centralnych


(…)

… w systemie administracji rządowej, zwłaszcza w procesie przygotowywania polityki rządu. Są to rządowe centra, np. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych oraz Rządowe Centrum Legislacji.
Specyficznymi jednostkami wykonującymi zadania administracji rządowej, zwłaszcza odnośnie do bezpieczeństwa publicznego, są formacje uzbrojone (niektóre umundurowane), powoływane przez ustawy i podległe poszczególnym…
… taki może tez wykonywać zadania organu-ministra- np. Szef Służby Celnej (wykonuje zadania ministra finansów), Szef Obrony Cywilnej Kraju (MSWiA i Komendy Głównej Straży Pożarnej).
Organy centralne są obsługiwane przez: kancelarie, komendy główne, agencje, główne inspektoraty, urzędy, dyrekcje, kasy. Z punktu widzenia finansów publicznych urzędy te są tzw. jednostkami budżetowymi. Ministrowie sprawują, z mocy…

-kieruje i koordynuje prace Ministra
-nadzoruje organy samorządu terytorialnego
-nadzoruje organy adm. rządowej
-Ministrowie-kierują określonymi ustawowo działami adm. rządowej
-wypełniają zadania zlecone przez Prezesa RM( 2kategoria)
-nadzorują działania terenowych organów adm. rządowej
Przewodniczący Komisji i Komitetów określonych w ustawie:
-Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
-Przewodniczący…
…. Podmioty te ustanawia się w celu wykonywania zadań państwa. Mają one charakter cywilno- -administracyjny i różnią się między sobą strukturą organizacyjną, zasadami prowadzenia gospodarki finansowej oraz procedurami działania. Najczęściej noszą nazwy: agencja, zakład lub fundusz (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia), organizacja, biuro, komitet, centrum. Części z tych podmiotów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz