Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP - strona 1 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP - strona 2 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu    s. 1/1  2005-10-11           USTAWA  z dnia 21 listopada 1967 r.    o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej      DZIAŁ I  Przepisy ogólne    Art. 1.   Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospoli- tej Polskiej.    Art. 2.  Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia  narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach po- wszechnego obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy i administra- cji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu  terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji spo- łecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach.    Art. 3.  1. Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpie- czeństwa i pokoju stoją Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Si- łami Zbrojnymi”.  2. Siły Zbrojne mogą ponadto brać udział w zwalczaniu klęsk  żywiołowych i li- kwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwaw- czych oraz ratowania życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z mate- riałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich  unieszkodliwianiu.  3. W skład Sił Zbrojnych wchodzą jako ich rodzaje:   1) Wojska Lądowe;  2) Siły Powietrzne;  3) Marynarka Wojenna.   4. Rodzaje Sił Zbrojnych składają się z jednostek wojskowych i związków organi- zacyjnych różnych rodzajów wojsk i służb.   5. Przez jednostkę wojskową rozumie się jednostkę organizacyjną Sił Zbrojnych,  funkcjonującą na podstawie nadanego przez Ministra Obrony Narodowej etatu  Opracowano na pod- stawie: tj. Dz. U. z  2004 r. Nr 241, poz.  2416, Nr 277, poz.  2742, z 2005 r. Nr  180, poz. 1496.   Wykładnia TK dot.  art. 15 ust. 1-3 (Dz.U.  z 1996 r. Nr 14, poz.  80).   ©Kancelaria Sejmu    s. 2/2  2005-10-11  określającego jej strukturę wewnętrzną, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich sta- nowisk służbowych występujących w tej jednostce, jak również liczbę i rodzaje  uzbrojenia, środków transportu i innego wyposażenia należnego jednostce, oraz  posługującą się pieczęcią urzędową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą  (numerem) jednostki.  6. Przez związek organizacyjny rozumie się jednostki wojskowe zorganizowane w  określoną strukturę, w szczególności w korpus, dywizję lub brygadę, funkcjonu- jącą samodzielnie albo w składzie rodzaju Sił Zbrojnych.  7. W skład Sił Zbrojnych wchodzą również Wojskowe Służby Informacyjne i Żan- darmeria Wojskowa, jako ich wyodrębnione i wyspecjalizowane służby.      Art. 3a.  1. Jednostki wojskowe i ich związki organizacyjne są rozmieszczone w garnizo- ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz