Prawo o ustroju sądów wojskowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo o ustroju sądów wojskowych - strona 1 Prawo o ustroju sądów wojskowych - strona 2 Prawo o ustroju sądów wojskowych - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu
s. 1/1
Dz.U. 1997 Nr 117 poz. 753
USTAWA
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z
2007 r. Nr 226, poz.
1676, z 2008 r. Nr
237, poz. 1651, z 2009
r. Nr 26, poz. 157.
Prawo o ustroju sądów wojskowych
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1
§ 1. Sądy wojskowe sprawują w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych w zakresie przewidzianym w
ustawach oraz orzekają w innych sprawach, jeżeli zostały one przekazane do
ich właściwości odrębnymi ustawami.
§ 2. W wypadkach przewidzianych w ustawach sądy wojskowe sprawują wymiar
sprawiedliwości w sprawach karnych w stosunku do osób nienależących do
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 2.
Do sądów wojskowych oraz żołnierzy pełniących służbę w tych sądach mają zastosowanie przepisy dotyczące jednostek wojskowych i żołnierzy w czynnej służbie
wojskowej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Art. 3.
§ 1. Sądami wojskowymi są wojskowe sądy okręgowe i wojskowe sądy garnizonowe.
§ 2. (uchylony).
§ 3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości,
po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, tworzy i znosi, w drodze
rozporządzenia, sądy wojskowe oraz określa ich siedziby i obszary właściwości.
§ 4. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości
może tworzyć i znosić, w drodze rozporządzenia, wydziały zamiejscowe poza
siedzibami wojskowych sądów garnizonowych.
§ 5. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w
razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, może tworzyć, w drodze rozporządzenia, inne sądy wojskowe niż określone w § 1.
§ 6. Do sądów, o których mowa w § 5, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
2009-03-09
©Kancelaria Sejmu
s. 2/2
Art. 4.
§ 1. Działalność sądów wojskowych jest finansowana z wyodrębnionych środków
budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej.
§ 2. Minister Obrony Narodowej, jako dysponent części budżetowej, nie jest
uprawniony do dokonywania przeniesień, o których mowa w art. 148 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z późn. zm.1)), jeżeli powodowałoby to zmniejszenie wydatków w rozdziale
klasyfikacji wydatków dotyczących sądów wojskowych.
§ 3. Organami kierującymi gospodarką finansową sądów wojskowych są prezesi
tych sądów.
§ 4. Projekty planów finansowych oraz plany finansowe dla sądów wojskowych
opracowują prezesi tych sądów, według zasad określonych w odrębnych
przepisach o finansach publicznych, które dyrektor departamentu, o którym
mowa w art. 5 § 4, przedkłada Krajowej Radzie Sądownictwa, a ta na ich
podstawie składa wniosek do Ministra Obrony Narodowej o opracowanie dochodów i wydatków sądów wojskowych.
§ 5. Organy wymienione w § 4 są związane założeniami, o których mowa
w art. 120 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
§ 6. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz