Warunki techniczne budynków - rozporządzenie Ministra

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki techniczne budynków - rozporządzenie Ministra - strona 1 Warunki techniczne budynków - rozporządzenie Ministra - strona 2 Warunki techniczne budynków - rozporządzenie Ministra - strona 3

Fragment notatki:


  ROZPORZ Ą DZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY1)   z dnia 17 grudnia 2008 r.   w sprawie zmiany rozporz ą dzenia zmieniaj ą cego rozporz ą dzenie w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć  budynki i ich usytuowanie    Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2006 r. Nr  156, poz. 1118, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:  § 1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  201,  poz.  1238),  po  §  1  dodaje  się  §  1a  w  brzmieniu:  „§  1a.  Do  budynków,  wobec  których  przed  dniem  wejścia  w  ycie  niniejszego  rozporządzenia  została  wydana  decyzja  o  pozwoleniu  na  budowę  lub  odrębna  decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub został zło ony wniosek o wydanie  takich decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe.”.    § 2.  Rozporządzenie wchodzi w  ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.                MINISTER INFRASTRUKTURY                                                                            1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i  mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.  w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).  2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88,  poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz.  914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287 i Nr 210, poz. 1321.   UZASADNIENIE      Projekt  rozporządzenia  stanowi  uzupełnienie,  o  przepisy  przejściowe,  przepisów  wprowadzonych  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  listopada  2008  r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).      Regulację  niniejszą  wprowadza  się  z  uwagi  na  to,  i   w  przypadku  jej  braku  na  inwestorów  nało one  byłyby  nieuzasadnione,  nadmierne  obcią enia  związane  z  dostosowaniem  projektów  budowlanych,  opracowywanych  na  potrzeby  przygotowywanych  lub ju  realizowanych inwestycji, do nowych wymagań techniczno-budowlanych. 

(…)

… Środowiska,
Politechnika Białostocka,
Politechnika Łódzka,
Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny,
Politechnika Gdańska Wydział In ynierii Lądowej i Środowiska,
Politechnika Krakowska Wydział In ynierii Środowiska,
Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,
Instytut Nafty i Gazu,
Instytut Gospodarki Nieruchomościami,
Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej,
Wojskowa Akademia Techniczna,
Główny Instytut Górnictwa,
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości,
Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji, Odział Mazowiecki,
Centralny Ośrodek Chłodnictwa,
Związek Zawodowy „Budowlani”,
Stowarzyszenie Architektów Polskich,
Polski Związek In ynierów i Techników Budownictwa,
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
Krajowa Izba Urbanistów,
Krajowa Izba Gospodarcza,
NSZZ „Solidarność”,
Związek Pracodawców-Producentów Materiałów Dla Budownictwa,
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych,
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.,
Polska Korporacja Termorenowacji,
Fundacja Poszanowania Energii,
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.,
Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
Ogólnopolskie…
… w
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt został umieszczony do publicznej wiadomości na stronie BIP-u Ministerstwa
Infrastruktury.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Konsultacje społeczne
W ramach konsultacji społecznych projekt został przekazany do ponad 75 jednostek
opiniotwórczych: ośrodków akademickich, jednostek naukowo-badawczych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz