Prawo budowlane - ustawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo budowlane - ustawa - strona 1 Prawo budowlane - ustawa - strona 2 Prawo budowlane - ustawa - strona 3

Fragment notatki:


©Kancelaria Sejmu    s. 1/1  2008-01-07   Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414            USTAWA    z dnia 7 lipca 1994 r.    Prawo budowlane1)    Rozdział 1  Przepisy ogólne      Art. 1.  Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą  sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz  określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.    Art. 2.  1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.  2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:  1) prawa geologicznego i górniczego – w odniesieniu do obiektów budowlanych  zakładów górniczych;  2) prawa wodnego – w odniesieniu do urządzeń wodnych;  3) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w odniesieniu do obiektów i  obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów obję- tych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospoda- rowania przestrzennego.    Art. 3.  Ilekroć w ustawie jest mowa o:  1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i  urządzeniami,  c) obiekt małej architektury;                                                    1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Rady 92/57/EWG z  dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu  art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Pol- skie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71).  Opracowano na pod- stawie: tj. Dz.U. z  2006 r. Nr 156, poz.  1118, Nr 170, poz.  1217, z 2007 r. Nr 88,  poz. 587, Nr 99, poz.  665, Nr 127, poz. 880,  Nr 191, poz. 1373, Nr  247, poz. 1844.   ©Kancelaria Sejmu    s. 2/2  2008-01-07   2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale  związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowla- nych oraz posiada fundamenty i dach;  2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek  wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub gru- powej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstruk- cyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej  niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu  użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni  całkowitej budynku;  3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący bu- ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz