Projekt budowlany - zmiana rozporządzenia

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt budowlany - zmiana rozporządzenia - strona 1 Projekt budowlany - zmiana rozporządzenia - strona 2 Projekt budowlany - zmiana rozporządzenia - strona 3

Fragment notatki:


  ROZPORZ Ą DZENIE   MINISTRA  INFRASTRUKTURY1)   z dnia 17 grudnia 2008 r.   w sprawie zmiany rozporz ą dzenia zmieniaj ą cego rozporz ą dzenie w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego     Na  podstawie  art.  34  ust.  6  pkt  1  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2006  r.  Nr    156,  poz.  1118,  z  późn.  zm. 2))  zarządza  się,  co  następuje:  § 1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym  rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy    projektu  budowlanego  (Dz. U. Nr 201, poz. 1239) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:  „§  1a.  Do  budynków,  wobec  których  przed  dniem  wejścia  w  ycie  niniejszego  rozporządzenia  została  wydana  decyzja  o  pozwoleniu  na  budowę  lub  odrębna  decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub został zło ony wniosek o wydanie  takich decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe.”.      § 2.  Rozporządzenie wchodzi w  ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.              MINISTER INFRASTRUKTURY                                                                            1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i  mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.  w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).  2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88,  poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz.  914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287 i Nr 210, poz. 1321.  UZASADNIENIE    Projekt  rozporządzenia  stanowi  uzupełnienie,  o  przepisy  przejściowe,  przepisów  wprowadzonych  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  listopada  2008  r.  zmieniającym  rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy    projektu  budowlanego (Dz. U. Nr 201, poz. 1239).      Regulację  niniejszą  wprowadza  się  z  uwagi  na  to,  i   w  przypadku  jej  braku  na  inwestorów  nało one  byłyby  nieuzasadnione,  nadmierne  obcią enia  związane  z  dostosowaniem  projektów  budowlanych,  opracowywanych  na  potrzeby  przygotowywanych  lub ju  realizowanych inwestycji, do nowych wymagań techniczno-budowlanych. 

(…)

… Mechaniczno-Energetyczny,
Politechnika Gdańska Wydział In ynierii Lądowej i Środowiska,
Politechnika Krakowska Wydział In ynierii Środowiska,
Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,
Instytut Nafty i Gazu,
Instytut Gospodarki Nieruchomościami,
Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej,
Wojskowa Akademia Techniczna,
Główny Instytut Górnictwa,
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości,
Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji, Odział Mazowiecki,
Centralny Ośrodek Chłodnictwa,
Związek Zawodowy „Budowlani”,
Stowarzyszenie Architektów Polskich,
Polski Związek In ynierów i Techników Budownictwa,
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
Krajowa Izba Urbanistów,
Krajowa Izba Gospodarcza,
NSZZ „Solidarność…
….
Projekt został umieszczony do publicznej wiadomości na stronie BIP-u Ministerstwa
Infrastruktury.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Konsultacje społeczne
W ramach konsultacji społecznych projekt został przekazany do ponad 75 jednostek
opiniotwórczych: ośrodków akademickich, jednostek naukowo-badawczych, stowarzyszeń i
zrzeszeń bran owych i organizacji samorządowych, środowiska wykonawców, projektantów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz