Prawo o stowarzyszeniach - ustawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo o stowarzyszeniach - ustawa - strona 1

Fragment notatki:

Ustawa z dnia 1 kwietnia 1989 o prawie o stowarzyszeniach (11 stron).

©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                              s. 1/11  USTAWAOpracowano na pod-z dnia 7 kwietnia 1989 r.stawie: tj. Dz.U. z2001 r. Nr 79, poz.855, z 2003 r. Nr 96,poz. 874, z 2004 r. NrPrawo o stowarzyszeniach102, poz. 1055.
W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisa-
mi Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją PrawCzłowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umoż-liwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnegouczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz re-alizacji indywidualnych zainteresowań, a także uwzględniając tradycje i powszech-nie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego, stanowi się, co następuje:Rozdział 1Przepisy ogólneArt. 1.
1. Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z
przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach.
2. Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewi-
dzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpie-czeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub mo-ralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób.
3. Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.Art. 2.
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury
organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do pro-
wadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
04-08-10©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                              s. 2/11Art. 3.
1. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionym praw publicznych.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czyn-
ności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i bierne-go prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większośćmuszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału wgłosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego ibiernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka

(…)

… lub Ministrem Spraw Wewnętrznych albo organami przez nich określonymi.
Art. 51.
1. Do czasu odrębnego uregulowania statusu prawnego związków wyznaniowych
oraz zakonów i kongregacji duchownych, do których miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r.
− Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 94, poz. 808, z 1946 r. Nr 4, poz. 30, z
1949 r. Nr 41, poz. 293 i Nr…
… i stowarzyszenia wyższej użyteczności stają się stowarzyszeniami w rozumieniu jej
przepisów. Statuty tych stowarzyszeń, stanowiące podstawę ich działania, zachowują moc z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Tracą moc postanowienia statutów stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1,
sprzeczne z przepisami ustawy.
art. 47-50 pominięte
(tekst w obwieszczeniu)
Art. 55.
1. W sprawach uregulowanych niniejszą ustawą, nie zakończonych decyzją osta- art. 53 skreślony
teczną przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy tej ustawy.
2. Postępowanie likwidacyjne stowarzyszeń wszczęte przed dniem wejścia ustawy
art. 54 pominięty
w życie prowadzi się na podstawie dotychczasowych przepisów.
(tekst w obwieszczeniu
Art. 56.
Tracą moc:
04-08-10
©Kancelaria Sejmu
s. 11/11
1) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27…
… ustawy.
Art. 8.
1. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej.
5. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:
1) wojewody w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê stowarzyszenia − w zakresie
nadzoru nad dzia³alnoœci¹ stowarzyszeñ jednostek samorz¹du terytorialnego,
2) starosty w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê stowarzyszenia…
… w czynnej s³u¿bie wojskowej i junaków
odbywaj¹cych zasadnicz¹ s³u¿bê w obronie cywilnej oraz funkcjonariuszy S³u¿by
Bezpieczeñstwa i Milicji Obywatelskiej do stowarzyszeñ, a tak¿e uczestniczeniu
w ich dzia³alnoœci, okreœlaj¹ odrêbne ustawy.
04-08-10
©Kancelaria Sejmu
s. 10/11
2. Działalność stowarzyszeń na terenach i w obiektach znajdujących się w zarządzie lub użytkowaniu organów wojskowych albo resortu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz