Prawo o stowarzyszeniach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo o stowarzyszeniach - strona 1 Prawo o stowarzyszeniach - strona 2 Prawo o stowarzyszeniach - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy prawne działania Związku Kynologicznego w Polsce Związek Kynologiczny w Polsce  -  Zarząd Główny Dz.U. 01.79.855 - USTAWA - z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. (tekst jednolity) PRAWO O STOWARZYSZENIACH W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrze- szania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Oby- watelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji in- dywidualnych zainteresowań, a także uwzględniając tradycje i powszechnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego, stanowi się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.  Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach. 2.  Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym je- dynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób. 3.  Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. orzeczenia sądów tezy z piśmiennictwa Art. 2. 1.  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobko- wych. 2.  Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyj- ne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 3.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. orzeczenia sądów tezy z piśmiennictwa Art. 3. 1.  Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. 2.  Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 3.  Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzy- szeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki. orzeczenia sądów Art. 4. 1. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą

(…)

…,
z 1987 r. Nr 22, poz. 128 i z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 6, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Art. 51. 1. Do czasu odrębnego uregulowania statusu prawnego związków wyznaniowych oraz zakonów
i kongregacji duchownych, do których miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr
94, poz…
… w życie prowadzi się na podstawie dotychczasowych przepisów.
Art. 56. Tracą moc:
1) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 94, poz. 808, z 1946 r. Nr 4, poz. 30, z 1949 r. Nr 41, poz. 293 i Nr 45,
poz. 335, z 1950 r. Nr 44, poz. 401 i Nr 53, poz. 489, z 1964 r. Nr 41, poz. 276 oraz z 1985 r.
Nr 36, poz. 167), z zastrzeżeniem art. 51…
…,
5) partie polityczne.
2. Do organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, w sprawach nieuregulowanych odrębnie
stosuje się przepisy ustawy.
Art. 8. 1. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis
ustawy nie stanowi inaczej.
2. - 4. (skreślone).
5. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:
1) wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia…
… odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej oraz funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa(4)
i Milicji Obywatelskiej(5) do stowarzyszeń, a także uczestniczeniu w ich działalności, określają odrębne ustawy.
2. Działalność stowarzyszeń na terenach i w obiektach znajdujących się w zarządzie lub użytkowaniu organów wojskowych albo resortu spraw wewnętrznych wymaga zezwolenia, odpowiednio, Ministra Obrony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz