System polityczny RP

note /search

System polityczny RP - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 2541
Wyświetleń: 4886

  1  SYSTEM POLITYCZNY RP      1.  Poj ę cie systemu politycznego:  System  polityczny   –  normatywne  i  faktyczne  zaleŜności  powstające  między  podmiotami  działań  polit.  (jednostkami,  grupami,  organizacjami)  w  procesie  kreacji  władzy  państwowej,  podejmowania  decyzji  oraz  egzekwo...

System polityczny RP - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2415

  1  System polityczny RP      Stowarzyszenia      Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku o stowarzyszeniach  NG) – (ang.) sektor pozarządowy  Roz II art. 58 – konstytucja RP    Stowarzyszenie jest dobrowolnym samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowym.    Stowarzyszyszenie – 15 osób, zwoł...

Hierarchia aktów prawnych w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3913

Hierarchia aktów prawnych w Polsce Konstytucja w 1997 roku po raz pierwszy uporządkowała akty prawne. Traktuje o tym cały III rozdział zatytułowany Źródła prawa . Mamy do czynienia po raz pierwszy z zespołem przepisów prawnych dotyczących źródeł prawa, czyli aktów prawnych wydawanych przez różne...

Kompetencje prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 931
Wyświetleń: 4333

26. Kompetencje Prezydenta RP Klasyfikacja kompetencji Prezydenta RP została przeprowadzona według kryterium wskazującego na trzy podstawowe grupy uprawnień: kompetencje wyznaczające Prezydentowi rolę głowy państwa w stosunkach zagranicznych i wewnętrznych; kompetencje realizujące arbitraż polity...

Konstytucja PRL z 22 lipca 1952 r.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3381

12. K onstytucja PRL z 22 lipca 1952 r. Analiza jej treści i systematyki wskazuje, że wzorowana była na stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936 r. Przed jej uchwaleniem Stalin wniósł do tekstu około 50 poprawek. Konstytucja wprowadziła nową nazwę państwa, mającą podkreślać jego ludowy charakter -

Konstytucyjne organy kontroli państwowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1295

Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. , zgodnie z brzmieniem tytułu rozdziału IX, do organów kontroli państwowej i ochrony prawa zalicza m.in. Najwyższą Izbę Kontroli. Wypływają dwa wnioski, po pierwsze, że względu na charakter funkcji spełnianej przez NIK nie jest możliwe zakwalifikowanie tego organu ...

Zasady prawa wyborczego w Polsc

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2100

37. Zasady prawa wyborczego w Polsce. Zasady prawa wyborczego są zespołem podstawowych decyzji politycznych przesądzających o ogólnym charakterze wyborów . Tworzą one katalog, w zależności od tego czy jest pełny, czy nie, o optyce postrzegania wyborów. Zasady formułowane są w Konstytucji, gwarant...

Zgłaszanie list kandydatów na posłów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

38. Zgłaszanie list kandydatów na posłów. Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma przepis art. 100 Konstytucji - kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne i wyborcy. Warunkiem rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów jest 5 tys. podpisów, wyborców stale zamieszkałych...

Władza ustawodawcza w systemie organów państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1239

Pytanie 34. MIEJSCE WŁADZY USTAWODAWCZEJ W SYSTEMIE ORGANOW PAŃSTWOWYCH W POLSCE (Skrzydło i wykłady) Grupa ta obejmuje obydwie izby parlamentu, których zadania w zakresie stanowienia prawa mają szczególne znaczenie. Parlament uchwala nie tylko ustawy, ale podejmuje tez uchwały, wśród których mo...

Władza wykonawcza w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2583

35. Miejsce władzy wykonawczej w systemie organów państwowych w Polsce ( Skrzydło 189-193) Określając system organów państwowych Konstytucja RP przyjmuje za punkt wyjścia trójpodział władzy i zarazem wyróżnienie trzech zasadniczych funkcji państowa, ajkimi są: stanowienie prawa wykonywanie prawa...