Władza ustawodawcza w systemie organów państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza ustawodawcza w systemie organów państwa  - strona 1

Fragment notatki:


Pytanie 34. MIEJSCE WŁADZY USTAWODAWCZEJ W SYSTEMIE ORGANOW PAŃSTWOWYCH W POLSCE (Skrzydło i wykłady)
Grupa ta obejmuje obydwie izby parlamentu, których zadania w zakresie stanowienia prawa mają szczególne znaczenie. Parlament uchwala nie tylko ustawy, ale podejmuje tez uchwały, wśród których mogą występować akty normatywne, a także realizuje funkcję ustrojodawczą dysponując prawem dokonywania zmian w obowiązującej Konstytucji (art.235). W dziedzinie stanowienia prawa znaczącą rolę odgrywają też organy władzy wykonawczej (Rada Ministrów głównie), to jednak ich akty prawne wydawane są na podstawie i w celu wykonania ustaw. Winny one, zatem bezwzględnie mieścić się w ramach wyznaczonych przez Sejm i Senat. Sejm jest izbą niższą , a senat wyższą, co wynika z tradycji historycznych. Relacje między Sejmem i Senatem można sprowadzić do 3 płaszczyzn: legislacyjna, kreacyjna, tworzenie Zgromadzenia Narodowego.
Sejm i Senat realizują szerszy zakres kompetencji, który nie ogranicza się do stanowienia prawa. Płaszczyzna legislacyjna: mają prawo inicjatywy ustawodawczej, senat może ustawę odrzucić lub nanieść poprawki, co Sejm może odrzucić bezwzględną większością głosów. Stanowisko ostateczne-SENAT NIE MOŻE DOKONYWAC ZMIAN DEFICYTU BUDŻETOWEGO.
Uprawnienia kreacyjne obejmują powoływanie i odwoływanie konstytucyjnie wskazanych centralnych organów p-a.
Organy, które powołuje Sejm za zgoda Senatu: RPO, NIK.
Organy kolegialne, które obsadza razem Sejm i Senat (Sejm swoich, Senat swoich, niezależnie od siebie): KRRiT i RPP(Sejm i Senat-spoza swojego składu, i prezydent); KRS (Sejm 4, Senat 2, ze swojego składu, na czas kadencji).
Sejm i Senat mają też prawo kontroli wykonywanych ustaw, a Sejm dysponuje prawem kontroli rządu i ministrów. Może on stosować środki odpowiedzialności parlamentarnej w stosunku do rządu ( odpowiedzialność solidarna - art. 158), jak i jego członków ( odpowiedzialność indywidualna - art.159). Sejm ma też prawo stawiania członków Rady Ministrów w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu (art.156- co najmniej 115 posłów składa wniosek, lub na wniosek prezydenta; większość 3/5 ustawowej liczby posłów).
Tworzenie zgromadzenia Narodowego - Sejm i Senat pod przewodnictwem Marszałka Sejmu (lub Senatu): 1) Przyjmuje przysięgę od Prezydenta (niezłożenie jej oznacza rezygnację z funkcji);
2) Wysłuchanie orędzia Prezydenta (tylko wysłuchanie, nie czyni się orędzia przedmiotem debaty);
3) Możliwość postawienia Prezydenta przed TS -z powodu deliktu konstytucyjnego lub przestępstwa pospolitego. Jeżeli ZN podejmie decyzję o postawieniu Prezydenta przed TS to zawiesza się jego urząd a obowiązki przejmuje Marszałek Sejmu. (Wniosek składa 140 członków ZN, większość 2/3 głosów).
4) Niezdolność Prezydenta ze względu na zły stan zdrowia do sprawowania urzędu (wniosek 140 członków ZN, większość 2/3 głosów).

(…)

… się zarówno do organów samoistnych (patrz pyt. 33) tej grupy, tj Sejmu i Senatu, jak też ich organów wewnętrznych, a więc niesamoistnych, spełniających rolę pomocniczą. Dotyczy to przede wszystkim komisji parlamentarnych, które odgrywają tak ważną rolę w działalności parlamentu. 1

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz