Pozycja i funkcje Sejmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozycja i funkcje Sejmu - strona 1 Pozycja i funkcje Sejmu - strona 2

Fragment notatki:


39.Pozycja Sejmu w systemie organów państwowych Sejm stanowi pierwszą izbę polskiego parlamentu . Składa się on z 460 posłów , wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym ( wybory pięcioprzymiotnikowe ). Kadencja Sejmu, zgodnie z Konstytucją , trwa 4 lata; biegnie od dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.Organ kierowniczy Sejmu to Marszałek Sejmu(zgłoszony przez co najmniej 15 posłów;bezwzględna większośc przy co najmniej połowie ogólnej liczby posłów).
Organizacja wewnętrzna sejmu:
Organy Sejmu
Organy kierownicze Organy pomocnicze
Marszałek Sejmu Komisje Sejmowe
Prezydium Sejmu Sekretarze Sejmu
Konwent Seniorów Zadania Marszałka Sejmu: stanie na straży godności i praw Sejmu,reprezentowanie Sejmu,zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie obradom Sejmu,czuwanie nad tokiem i terminowością prac Sejmu,kierowanie pracami Prezydium Sejmowego,zwoływanie obrad Konwentu Seniorów,nadawanie biegu wszelkich inicjatywom ustawodawczym,prowadzenie spraw z zakresu stosunków Sejm-Senat 40.Funkcje Sejmu -Ustrojodawcza -polega na kształtowaniu podstawowych zasad i instytucji ustroju RP poprzez dokonywanie zmian w treści obowiązującej Konstytucji.Tryb zmiany Konstytucji jest szczególny i określony został przez samą Konstytucję w art. 235.Jej nadrzędność w systemie źródeł prawa wyklucza procedury zwykłego ustawodawstwa do procedury zmian konstytucyjnych.
Projekt zmiany Konstytucji może przedłożyć 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydenta.Przyjęcie zmiany wiąże się ze zgodą obu izb. -Ustawodawcza -polega na uchwalaniu ustaw zwykłych.Konstytucja powierza realizację tej funkcji obu izbom.Ustawy są uchwalane w ramach sformalizowanej i rozbudowanej procedurze.
Inicjatywa ustawodawcza-to prawo określonych podmiotów do wnoszenia projektów ustaw do sejmu,z obowiązkiem ich rozpatrzenia. Inicjatywę posiadają:Prezydent,Senat,posłowie,RM,100.000 obywateli -Kreacyjna -polega na tworzeniu i powoływaniu przez parlament różnych organów państwowych, oraz osób wchodzących w ich skład. Prezydent - izby (jako ZN) mogą uznać trwałą niezdolność Prezydenta (art. 131 ust. 2 pkt. 4) lub postawić Prezydenta przez Trybunałem Stanu (art. 145); Rada Ministrów - związana z funkcją kontrolną; Ministrowie - związana z funkcją kontrolną; TK - wszyscy wybierani przez Sejm (art. 194 ust. 1), a odwołanie jest niemożliwe (zasada niezawisłości); TS - wszyscy wybierani przez Sejm, a przewodniczącym z urzędu jest Pierwszy Prezes SN (art. 199 ust. 1 i 2); prezes NIK - wybierany przez Sejm za zgodą Senatu (art. 205 ust. 1);

(…)

… (art. 214 ust. 1)
prezes NBP - wybierany przez Sejm (art. 227 ust. 3);
Rada Polityki Pieniężnej - po 1/3 składu przez Sejm i Senat (art. 227 ust. 5);
Krajowa Rada Sądownicza - 4 przez Sejm, 2 przez Senat (art. 187 ust. 1);
-Kontrolna-funkcja ta sprowadza się przede wszystkim do realizacji parlamentarnej działalności rządu oraz podporządkowanej mu administracji publicznej. Parlament musi mieć wpływ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz