Konstytucyjne organy kontroli państwowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucyjne organy kontroli państwowej  - strona 1 Konstytucyjne organy kontroli państwowej  - strona 2 Konstytucyjne organy kontroli państwowej  - strona 3

Fragment notatki:

Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. , zgodnie z brzmieniem tytułu rozdziału IX, do organów kontroli państwowej i ochrony prawa zalicza m.in. Najwyższą Izbę Kontroli.
Wypływają dwa wnioski, po pierwsze, że względu na charakter funkcji spełnianej przez NIK nie jest możliwe zakwalifikowanie tego organu w ramach przyjętej zasady trójpodziału władzy. Po drugie, ujęcie regulacji dotyczącej m.in. NIK w osobny rozdział Konstytucji podkreśla samodzielność i niezależność funkcjonowania tej instytucji w strukturze aparatu państwowego.
Pozycję ustrojową NIK w sposób bezpośredni określa art. 202 Konstytucji.
Zgodnie z art. 202 Konstytucji Naczelna Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej, podległym wyłącznie Sejmowi i działającym na zasadach kolegialności. Określenie Najwyższej Izby Kontroli jako „naczelnego organu kontroli państwowej” oznacza, że po pierwsze NIK dysponuje najszerszymi kompetencjami w porównaniu z innymi organami władzy publicznej wypełniającymi funkcję kontroli państwowej, zarówno jeśli idzie o podmiotowy jak i przedmiotowy zakres kontroli. Po drugie NIK ma ustawowo zagwarantowane uprawnienia do korzystania z wyników kontroli przeprowadzanych przez inne organy kontroli, rewizji lub inspekcji działających w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym. Po trzecie oceny, uwagi i wnioski dokonywane przez NIK są ostateczne, co oznacza, że nie mogą być uchwalone lub zmienione przez żaden inny organ państwa, nawet Sejm. Po czwarte, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrole w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania całego systemu organów państwa. Nie jest instytucją działającą wyłącznie na zlecenie Sejmu. Podejmuje czynności kontrolne także na wniosek Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy.
Wpływ na pozycję ustrojową Najwyższej Izby Kontroli wywiera ustanowiona w Konstytucji zasada podległości NIK Sejmowi.
Podległość NIK Sejmowi przejawia się m.in. w tym, że: Sejm- z udziałem Senatu- powołuje prezesa NIK (art. 205 ust. 1 Konstytucji);
Sejm- także jego organy wskazane w regulaminie - zleca NIK przeprowadzanie kontroli (art. 6 ust. 1 ustawy o NIK)
NIK przedkłada Sejmowi uchwalane przez Kolegium NIK okresowe plany pracy (art. 6 ust. 2 ustawy o NIK)
NIK jest zobowiązany do przedstawiania Sejmowi analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów jako również informacji o wynikach kontroli zlecanych przez Sejm lub jego organy, wniosków w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określanych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne (art.204 ust.1 pkt 1,2,3 Konstytucji, art. 7 ust. 1 pkt 1,2,3,5 ustawy o NIK)
NIK jest zobowiązany do corocznego przedstawiania Sejmowi sprawozdania ze swojej działalności


(…)

…. Realizację tych założeń zapewnia ustawa o radiofonii i telewizji, uchwalona przez Sejm 29 grudnia 1992r.
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. nie wprowadziła zasadniczych zmian z strukturze i kompetencjach Krajowej Rady Radiofonii i telewizji . postanowienia jej dotyczące znalazły się w rozdziale IX, wspólnie z przepisami o Najwyższej Izbie Kontroli i Rzeczniku Praw Obywatelskich. Tym samym zostało…
… kandydatów oraz senatu z 9 września 1994 r. w sprawie trybu powoływania członków krajowej rady radiofonii i telewizji. Powoływanie członków krajowej rady przez prezydenta konstytucja potraktowała jako jedną z jego prerogatyw.
Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 czerwca 1995 r. przyjęła zasadę, iż przewodniczącego krajowej rady powołuje i odwołuje rada spośród swoich członków większością 2/3 głosów…
… w stosunku do nadawców programów telewizyjnych i radiowych.
Do zadań krajowej rady radiofonii i telewizji ustawa zalicza:
projektowanie w porozumieniu z prezesem rady ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji
określanie w granicach upoważnień ustawowych warunków prowadzenia działalności przez nadawców
podejmowanie w zakresie przewidzianym ustawą rozstrzygnięć w sprawach…
… do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.
Krajowa rada radiofonii i telewizji jest instytucją niezależną od innych organów państwowych. Formalną kontrolę nad jej działalnością sprawują podmioty uczestniczące w wyborze składu krajowej rady, a mianowicie Sejm, Senat i prezydent, którym Rada corocznie przedstawia sprawozdanie ze swej działalności, jak również informuje wyżej wymienione…
… osobowość prawną, do której należy wyłącznie mienia państwowe m .in.: przedsiębiorstwa państwowe banki państwowe, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, państwowe szkoły wyższe.
Ad d) nie posiadające osobowości prawne np. jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze czy zakłady budżetowe.
Jeśli idzie o przedmiotowy zakres kontroli wskazanych wyżej podmiotów określa go art.3 ustawy o NIK stanowić, że Izba…
… kadencyjności, po drugie- zasada incompatibilitas i zakaz przynależności do partii politycznych oraz związków zawodowych.
Zgodnie z art. 205 ust. 1 Konstytucji prezes NK jest powołany na okres 6 lat. Wynikająca z tego przepisu zasada kadencyjności w sprawowaniu funkcji prezesa jest rozwiązaniem, które w istotny sposób przyczynia się do umocnienia niezależności NIK. Długość kadencji prezesa nie pokrywa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz