Specyfika ustrojowa NIK i jej relacje z Sejmem RP-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Specyfika ustrojowa NIK i jej relacje z Sejmem RP-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Specyfika ustrojowa NIK i jej relacje z Sejmem RP. Pozycja ustrojowa NIK wynika z określenia jej jako naczelnego organu kontroli państwowej (art. 202 - 207 Konstytucji). Jest konstytucyjnym niesądowym organem ochrony prawnej podlegającym Sejmowi i działającym na zasadzie kolegialności. Izba skupia w swej kompetencji całokształt kontroli państwowej rozumianej jako badanie działalności organów administracji i współdziałających z nimi jednostek, dokonywane przez fachowy organ zewnętrzny, niezależny od rządu, a powiązany bezpośrednio z parlamentem i służący mu swoim zasobem informacji i wiedzą fachową. NIK kontroluje działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych. Może kontrolować organy samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, w jakim wykorzystują one majątek i lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się ze zobowiązań finansowych na rzecz państwa. NIK podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta oraz własnej inicjatywy. NIK wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych planów pracy, które przedkłada Sejmowi. NIK przedkłada Sejmowi: analizę wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej, opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli na zlecenie Sejm, jego organy, Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów oraz innych ważniejszych kontroli, wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne, wystąpienia zawierające wynikające z kontroli zarzuty, dotyczące działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi, Prezesa NBP, sprawozdanie ze swojej działalności w roku ubiegłym. Sejm powołuje na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów za zgodą Senatu Prezesa NIK bezwzględną większością głosów. Prezes składa przed Sejmem przysięgę. Kadencja trwa 6 lat. Prezes nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Sejmu. Prezes NIK bierze udział w posiedzeniach Sejmu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz