System polityczny RP - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 3437
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System polityczny RP - opracowanie zagadnień - strona 1 System polityczny RP - opracowanie zagadnień - strona 2 System polityczny RP - opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

  1  SYSTEM POLITYCZNY RP      1.  Poj ę cie systemu politycznego:  System  polityczny   –  normatywne  i  faktyczne  zaleŜności  powstające  między  podmiotami  działań  polit.  (jednostkami,  grupami,  organizacjami)  w  procesie  kreacji  władzy  państwowej,  podejmowania  decyzji  oraz  egzekwowania odpowiedzialności polit., wynikające z rozbieŜności interesów zbiorowych.  System  jest to  pewien zbiór elementów, ustrój pewnych relacji.  Wokół elementów istnieje otoczenie, między  nimi  zachodzą  relacje.  Celem  kaŜdego  systemu  jest  zapewnienie  rzeczywistości.  System  jest  kreowany,  aby  dąŜyć  do  destrukcji.  System  to  system  wymiany  dóbr  między  systemem  ekonom.  ,kulturalnym,  socjalnym,  edukacyjnym.  System  polityczny  jest  pewnym  wycinkiem  systemu  społecznego,  jest  systemem  sterującym,  kierującym, mającym zapewnić przetrwanie. System pobiera z otoczenia informacje, aby przetrwać, podobnie  jest  w  przypadku  Ŝycia  politycznego.  Elementami    składowymi  s.p.  są  partie  polit.,  organizacje  formalne  i  nieformalne.   (LEKSYKON) System polityczny oznacza podstawową strukturę, w ramach których toczy się Ŝycie polityczne.  Ujęcia:  -   instytucjonalne   –  ogół  instytucji,  za  pośrednictwem  których  podejmowane  są  decyzje  polityczne.  W  tym  sensie moŜna go utoŜsamić z ustrojem państwowym  -   racjonalne   –  ogół  zaleŜności  jakie  powstają  w  procesie  walki  o  władzę  lub  jej  utrzymanie.  Tak  rozumiany  system obejmuje odkrywane i uporządkowane racje podporządkowania, współpracy, rywalizacji, walki itd. Ten  sposób definiowania systemu prowadzi do  zwrócenia  mniejszej uwagi na  jego  aspekt normatywny, więcej na  jego funkcjonowanie (aspekt opisowy).   -  funkcjonalne  – opisywany jest jako struktura integrująca wspólnotę społeczną.  - T. Parsonsa – jest strukturą, która słuŜy „mobilizacji przez przywódców politycznych zasobów niezbędnych  do osiągnięcia celów zbiorowych”.   - D. Eastona – to proces dwustronnego przepływu informacji pomiędzy otoczeniem społecznym i instytucjami  władczymi.  -  G.  Almond  identyfikuje  sp.  z  „produkcją”  dóbr  (wartości)  politycznych,  czemu  słuŜą  działanie  polityczne  charakteryzujące się moŜnością uŜycia legitymowanego przymusu fizycznego.  Sp.  moŜna  potraktować  równieŜ  jako  typ   przestrzeni  społecznej   o  swoistej  strukturze.  WyróŜnia  się  w  niej  areny  polityczne   (wyborczą,  parlamentarną,  rządowa,  administracyjną  oraz  korporacyjną)  i   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz