Prawo Administracyjne WSB - materiały dydaktyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2674
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Administracyjne WSB - materiały dydaktyczne - strona 1 Prawo Administracyjne WSB - materiały dydaktyczne - strona 2 Prawo Administracyjne WSB - materiały dydaktyczne - strona 3

Fragment notatki:
....I SEMERTR
Pojęcie administracji publicznej.
Administrację publiczną można określić z punktu widzenia:
- organizacyjnego (podmiotowego),
- funkcjonalnego (przedmiotowego),
- formalnego,
- przez określenie cech.
Do cech administracji publicznej zaliczamy m.in. to, że:
- administracja działa na podstawie przepisów prawa,
- administracja podlega kontroli sądowej,
- administracja działa władczo,
- administracja podejmuje działania z własnej inicjatywy,
- administracja działa bezosobowo,
-administracja działa w sposób ciągły,
- administracja jest zjawiskiem społecznym
- administracja powinna być apolityczna w indywidualnych sprawach....


....Orzeka on w sprawach:
1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1 Konstytucji RP....


....Akty porządkowe są wydawane przez wojewodów w zakresie nieuregulowanym w przepisach powszechnie obowiązujących. Mogą oni na podstawie art. 60 ustawy o wojewodzie i... wydawać rozporządzenia porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Rozporządzenia porządkowe mogą przewidywać, za naruszenie ich przepisów, kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych w ustawie - Kodeks wykroczeń. Organy administracji niezespolonej wydają przepisy porządkowe tylko w zakresie określonym innymi ustawami niż ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie...

DR PAWEŁ WITKOWSKI
PRAWO ADMINISTRACYJNE - materiały dydaktyczne
I SEMERTR
Pojęcie administracji publicznej.
Administrację publiczną można określić z punktu widzenia: - organizacyjnego (podmiotowego), - funkcjonalnego (przedmiotowego),
- formalnego,
- przez określenie cech.
Do cech administracji publicznej zaliczamy m.in. to, że:
- administracja działa na podstawie przepisów prawa, - administracja podlega kontroli sądowej,
- administracja działa władczo,
- administracja podejmuje działania z własnej inicjatywy,
- administracja działa bezosobowo,
-administracja działa w sposób ciągły,
- administracja jest zjawiskiem społecznym
- administracja powinna być apolityczna w indywidualnych sprawach.
Ujęcie organizacyjne - Organy administracji publicznej i inne podmioty administrujące m. in.:
Administracja rządowa
Administracja zdecentralizowana
Organy Naczelne
Zakłady publiczne
Organy centralne
Samorząd zawodowy, gospodarczy
Organy terenowe:
Samorząd terytorialny:
Zespolone
Niezespolone
Inne
Gmina Powiat
Województwo
- jednostki pomocnicze gminy
Zobacz ustawy m.in.: ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
Ujęcie przedmiotowe (materialne)
- od strony pozytywnej
- od strony negatywnej
Administracja publiczna w ujęciu formalnym.
Pojęcie prawa administracyjnego
Rodzaje norm prawa administracyjnego
- materialne,
- proceduralne,
- ustrojowe.
Zasady ogólne prawa administracyjnego:
Decentralizacji
Praworządności ( )
Równości wobec prawa
Prawo nie działa wstecz
Ochrona praw słusznie nabytych
Prawo do sądu
Pomocniczości (subsydiarności)
Proporcjonalności
Zrównoważonego rozwoju
Teorie

(…)

…. rozporządzenia) z aktem normatywnym krajowym wyższej rangi, na podstawie art. 191 Konstytucji, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą:
1) Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich,
2) Krajowa Rada Sądownictwa w zakresie, o którym mowa w art. 186 ust. 2 Konstytucji,
3) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,
4) ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych,
5) kościoły i inne związki wyznaniowe,
Również sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego…
….
(tekst jednolity)
W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji…
… i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie:
1) dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień;
2) dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych;
3) dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej;
4) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych;
5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar;
6) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych;
7) dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
8) dyrektorzy urzędów morskich;
9) dyrektorzy urzędów statystycznych;
10) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
11…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz