Wolność zgromadzeń w aktach prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wolność zgromadzeń w aktach prawa - strona 1

Fragment notatki:

Wolność zgromadzeń w aktach prawa międzynarodowego Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - art.20 - Każdy człowiek ma prawo do spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się. „ Pakt Obywatelski” - art.21 Uznaje się prawo do spokojnego zgromadzania się. Na wykonywanie tego prawa nie mogą być nałożone ograniczenia inne niż ustalone zgodnie z ustawą i konieczne w demokratycznym społeczeństwie w interesie bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, porządku publicznego bądź dla ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób. EKPW - art.11 1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się …
2. Wykonywanie tych praw nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa ustawa i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwu, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. Niniejszy przepis nie stanowi przeszkody w nakładaniu zgodnych z prawem ograniczeń w korzystaniu z tych praw przez członków sił zbrojnych, policji lub administracji państwowej.
Są to prawa derogowalne, które można poddać klauzuli limitacyjnej, oczywiście tylko w uzasadnionych prawem okolicznościach. Zakres reglamentacji zgromadzeń i wyłączenia spod tego zakresu Reglamentowane są tylko zgromadzenia publiczne. Nie ważny jest cel, ale to, czy jest to publiczne czy prywatne. Zgromadzenia publiczne podlegają reglamentacji, gdy przynajmniej 15 osób. Musi zachodzić związek psychologiczny pomiędzy zgromadzonymi - wspólne stanowisko - ważne w doktrynie. Art. 4.  Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
  1)   organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego,
  2)   odbywanych w ramach działalności Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych. Szczególne regulacje kształtujące prawo do zgromadzeń Ustawa - prawo o szkolnictwie wyższym - studenci mogą na terenie uczelni organizować zgromadzenia o czym informują rektora na 24h przed, który może im odmówić; na zgromadzenie w budynku uczelni konieczna jest zgoda rektora Ustawa - prawo o ruchu drogowym - jeżeli zgromadzenie ma wpływ na ruch trzeba mieć na to pozwolenie i pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku Ustawa o ochronie byłych hitlerowskich obozów zagłady - zgoda wojewody i wydana w formie decyzji Ustawa o stanie wyjątkowym - w czasie stanu wyjątkowego mogą być zawieszone prawa do organizowania zgromadzeń , nie dotyczy to organizowanych przez kościoły, organy państwa i samorządu; sankcja: kara aresztu lub grzywny Ustawa o stanie wojennym - jak wyżej Właściwość rzeczowa i miejscowa organów do reglamentacji zgr.

(…)

… przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, misji specjalnych i organizacji międzynarodowych korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych, organ gminy zawiadamia właściwego komendanta policji oraz MSZ. 3. Rada gminy może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzeń publicznych nie wymaga zawiadomienia.
Zawiadomienie o zamiarze zwołania zgromadzenia
Art. 7. 1. Organizator…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz