Prawo o zgromadzeniach - ustawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo o zgromadzeniach - ustawa - strona 1 Prawo o zgromadzeniach - ustawa - strona 2 Prawo o zgromadzeniach - ustawa - strona 3

Fragment notatki:

Dz.U.1990.51.297
 
1999.05.25 zm. Dz.U.1999.41.412
2000.02.23 zm. Dz.U.2000.12.136
2001.05.31 zm. Dz.U.2001.46.499
2004.01.01 zm. Dz.U.2002.153.1271
USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r.
Prawo o zgromadzeniach. (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 1990 r.)
Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.  1. Każdy może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się.
2. Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska.
Art. 2.  (1) Wolność zgromadzania się podlega ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób, a także ochrony Pomników Zagłady w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412).
Art. 3.  1. Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób.
2. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia.
Art. 4.  Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
  1)   organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego,
  2)   odbywanych w ramach działalności Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych.
  3)    (2) (skreślony).
Rozdział 2 Postępowanie w sprawach zgromadzeń Art. 5.   (3) 1. Postępowanie w sprawach dotyczących zgromadzeń należy do zadań zleconych organów gminy.
2. Organem odwoławczym od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest wojewoda.
Art. 6.  1. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób, zwane dalej "zgromadzeniami publicznymi", wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia.
2. Jeżeli zgromadzenia organizowane są w pobliżu siedzib przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, misji specjalnych i organizacji międzynarodowych korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych, organ gminy zawiadamia właściwego komendanta policji oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
3. Rada gminy może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzeń publicznych nie wymaga zawiadomienia.


(…)

… go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy,
4)  bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia,
5)  bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia
-  podlega karze aresztu do dwóch tygodni, karze ograniczenia wolności do dwóch miesięcy…
… trzykrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu w obecności zgromadzonych, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzję tę doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 24 godzin od jej podjęcia.
3. Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się od decyzji w sprawie rozwiązania…
… wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1) Art. 2 zmieniony przez art. 22 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U.99.41.412) z dniem 25 maja 1999 r.
2) Art. 4 pkt 3 skreślony przez art. 237 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.01.46.499) z dniem 31 maja 2001 r.
3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz