Norma prawna i przepis prawny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Norma prawna i przepis prawny - strona 1 Norma prawna i przepis prawny - strona 2 Norma prawna i przepis prawny - strona 3

Fragment notatki:


Norma prawna i przepis prawny Wielokrotnie do tej pory posługiwaliśmy się pojęciem „norma prawna” i „przepis prawny” traktując te zwroty jak synonimy. Należy jednak podkreślić, że w literaturze przedmiotu z reguły nie stawia się pomiędzy nimi znaku równości. Norma prawna to najmniejsza część prawa, określająca sposób pożądanego zachowania się adresata i grożące mu - w razie niezastosowania się do niej - konsekwencje. Norma prawna nie istnieje w postaci gotowej, jest wynikiem wykładni prawa, czyli powstaje w wyniku procesu myślowego. Jest zapisywana w postaci graficznej za pomocą przepisu prawa. Norma prawna składa się z trzech elementów: hipotezy, dyspozycji i sankcji . Hipoteza to część normy określająca do kogo norma jest skierowana i okoliczności, których zaistnienie implikuje zastosowanie normy. Dyspozycja to najważniejsza część normy, reguła pożądanego przez prawodawcę zachowania się adresata normy. Reguła ta może mieć postać zakazu, nakazu bądź dozwolenia. Sankcja to dolegliwość grożąca adresatowi normy prawej, który mimo zaistnienia okoliczności określonych w hipotezie normy, nie zastosował się do reguły zachowania wyznaczonej w dyspozycji. Najczęściej sankcja kojarzy się z karami orzekanymi za naruszenie norm prawa karnego - pozbawieniem czy ograniczeniem wolności. Sankcja może przybrać jednak postać grzywny czy nieważności czynności prawnej w razie niezachowania formy prawnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności (np. umowa sprzedaży nieruchomości zawarta w innej formie niż akt notarialny jest nieważna). Jak już zostało powiedziane, norma jest wyrażona za pomocą przepisów prawnych, czyli wyodrębnionych redakcyjnie elementów aktu normatywnego mających postać artykułu, paragrafu ustępu czy punktu. Rzadko zdarza się, że jeden przepis „koduje” całą normę prawną. Z reguły jedna norma jest zawarta w wielu, znajdujących się w różnych częściach aktu prawnego, przepisach prawnych. Może zdarzyć się również sytuacja, kiedy jeden przepis wchodzi w skład kilku norm prawnych. Przykład : Art. 29 § 2 kp Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy oraz jej warunków. Powyższy przepis powala ustalić tylko dwa elementy normy: hipotezę - norma obowiązuje pracodawcę w razie zatrudniania pracownika oraz dyspozycję, zgodnie z którą pracodawca wywiąże się z obowiązku pisemnego udokumentowania faktu zatrudnienia pracownika 1) sporządzając umowę o pracę bądź 2) najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy oraz jej warunków.

(…)

… przez normę. Odnosząc tę uwagę do wykorzystywanego przykładu normy, będzie miała ona zastosowanie bez względu gdzie zatrudniany jest pracownik, kiedy i na jakich warunkach.
Podobnie w sytuacji określonej w art. 28 ust 1 ustawy z 7 lipca - Prawo budowlane, stanowiącym, że roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawa nie określa z góry tożsamości inwestora, którym może być w zasadzie każdy podmiot mający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, ani konkretnego stanu faktycznego inwestycji, na który będą się składać lokalizacja inwestycji, jej rodzaj i parametry techniczne. Norma abstrakcyjna i generalna staje się normą indywidualną i konkretną w procesie stosowania prawa. W zastosowanym przykładzie z zakresu prawa budowlanego mamy do czynienia…
…. Do przepisów prawa materialnego należą te spośród nich, które określają prawa i obowiązki uczestników stosunków prawnych bez względu na sferę tych stosunków. Przepisy prawa formalnego (określane również mianem procesowego czy proceduralnego) określają realizację norm prawa materialnego. W ramach omawianego podziału można zatem wyróżnić swoiste „pary” przepisów: np. prawo cywilne-prawo postępowania cywilnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz