Źródła i system prawa - konstytucja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła i system prawa - konstytucja - strona 1 Źródła i system prawa - konstytucja - strona 2 Źródła i system prawa - konstytucja - strona 3

Fragment notatki:


ŹRÓDŁA PRAWA. Charakterystyka Podstawowym źródłem prawa jest system prawa stanowionego składający się z:
1. Konstytucji - ustawa zasadnicza i nadrzędna nad wszelkimi aktami prawnymi.
2. Ustaw (samoistnych) - wydawanych przez Sejm na podstawie przepisów konstytucji.
3. Rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów.
4. Zarządzeń Prezesa Rady Ministrów i Ministrów poszczególnych resortów.
Powyższe akty prawne stanowią podstawę dla wszelkich indywidualnych rozstrzygnięć w postaci orzeczeń sądowych oraz decyzji administracyjnych.
Źródłami prawa są również akty prawne wyższego stopnia dla aktów niższego stopnia, wydawanych na podstawie formalnego upoważnienia aktów wyższego stopnia.
Przykładami są wydawane na podstawie państwowych aktów prawnych akty prawne państwowych organów władzy terytorialnej i samorządowej.
Do źródeł prawa obowiązujących w krajach anglosaskich w systemie „Common Law” oprócz prawa stanowionego należą również:
1. Normy zwyczajowo - prawne wywodzone z rodzimego prawa zwyczajowego.
2. Precedensy powstające z zasad słuszności (z ang. „equity”) będące normą dla przyszłych podobnych przypadków na podstawie, których precedens można modyfikować.
3. Konwenans konstytucyjny to spisany obowiązujący zwyczaj dotyczący organów państwowych. Np.: premierem jest lider partii większościowej.
Źródłem prawa w państwie demokratycznym jest również wola społeczeństwa wyrażona w wolnych wyborach zwanych referendum .
SYSTEM PRAWA. KONSTYTUCJA. System prawa to struktura norm prawnych logicznie uporządkowana w gałęzie prawa, regulujące poszczególne grupy stosunków społecznych.
Struktura pozioma - gałęzie prawa Ulpian Prawo publiczne Prawo prywatne Regulują stosunki państwo-obywatel oraz Normuje stosunki obywatel-obywatel
między organami państwa np .: prawo kon- oraz między podmiotami posiadającymi stytucyjne, karne, finansowe, pracy osobowość prawną np.: prawo cywilne rodzinne, prawo handlowe oraz
prawo materialne prawo formalne (procesowe)
ogół norm regulujących merytorycznie ogół norm regulujących sposób
stosunki prawne dochodzenia uprawnień i obowiązków


(…)

… merytorycznie najważniejsze zajmują relatywnie wyższą pozycję w hierarchii. 2. Zasada niesprzeczności - idealistyczne założenie doktrynalne; postulat do normodawcy traktujący system prawa jest wolny od niezgodności sam w sobie. Nakłada obowiązek traktowania prawa przez organy je stosujące jako niesprzeczny w treści norm prawnych (normy są koherentne-niesprzeczne).
Rodzaje występujących sprzeczności:
a) logiczne - istnienie zakazu i nakazu w dwóch oddzielnych normach.
b) logicznie przeciwstawne - istnienie dwóch nakazów sprzecznych względem siebie.
c) prakseologiczne - istnienie sprzecznych skutków prawnych wywołanych przez normy.
Reguły kolizyjne - są to dyrektywy wskazujące sposób usunięcia kolizji norm prawnych.
I stopnia
a) reguła hierarchiczności: „Lex superior derogat legi inferiori”.
b) reguła…
… sytuację podobną do już kiedyś rozstrzygniętej. Nie ma zastosowania w KK.
analogia legis z podobieństwa ustawy w danej gałęzi prawa. analogia iuris z podobieństwa normy wtórnej dedukowanej z normy pierwotnej.
2. A contriario (przez przeciwieństwo do analogii) jeżeli stan faktyczny nie spełnia przesłanek to nie pociąga za sobą takich a takich skutków prawnych.
3. A fortiori…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz