Obowiązywanie prawa - Reguły kolizyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązywanie prawa - Reguły kolizyjne  - strona 1 Obowiązywanie prawa - Reguły kolizyjne  - strona 2

Fragment notatki:

V OBOWIĄZYWANIE PRAWA: Reguły walidacyjne - reguły określające kryteria obowiązywania aktów normatywnych oraz zawartych w nich przepisów prawnych.
Obowiązywanie prawa: obowiązywanie w sensie normatywnym (systemowym) - normy, które zostały prawidłowo ustanowione i nie zostały uchylone;
obowiązywanie w sensie faktycznym - normy, za których naruszenie organy państwowe pociągają do odpowiedzialności (normy stosowane przez organy państwowe);
obowiązywanie w sensie aksjologicznym - normy spełniające przyjęte kryteria etyczne (słuszne, sprawiedliwe, moralne);
Charakterystyczne reguły walidacyjne:
obowiązują normy, które zostały prawidłowo ustanowione, zostały ustanowione przez upoważniony organ zgodnie z procedurą, np. ustawy - sejm w trybie przewidzianym w konstytucji; norma prawna by obowiązywać musi zostać prawidłowo ogłoszona - opublikowana zgodnie z prawem,
obowiązują nie tylko normy ustanowione, ale także normy stanowiące konsekwencję norm ustanowionych; np. z zasady państwa prawa wynika między innymi zasada ochrony praw słusznie nabytych i zasada Lex retro non agit ; nie obowiązują normy, które zostały wyraźnie lub milcząco uchylone (derogowane); derogacja wyraźna - to uchylenie normy lub aktu normatywnego przez inna normę prawną nazywaną przepisem lub klauzulą derogacyjną - klauzule zawarte są w przepisach końcowych aktu normatywnego, mają one treść: „traci moc ustawa z dnia… o …”, „uchyla się rozporządzenie…”, derogacja milcząca = derogacja przez sam fakt odmiennego uregulowania - normodawca wprowadza nowe przepisy i nie uchyla poprzednich. Reguły kolizyjne (dowodzą, że doszło do derogacji milczącej):
reguła hierarchiczna ( Lex superior derogat Lex inferiori ) - norma hierarchicznie wyższa uchyla niezgodną z nią normę hierarchicznie niższą, np. ustawa uchyla rozporządzenie; ta reguła ma najwyższą moc; uchylenie następuje bez względu na czas wydania i ogólność
reguła chronologiczna ( Lex posterior de rogat legi prori ) - akt wydany później uchyla akt wydany wcześniej, ale tylko wtedy, gdy akt późniejszy ma moc prawną nie niższą nią akt wcześniejszy,
reguła merytoryczna ( Lex specialis de rogat legi generali ) - stosuje się ją do norm w stosunku zawierania się (nadrzędności, podrzędności); Lex specialis - norma szczegółowa; Lex generalis - norma ogólna;
Norma specjalna nie uchyla (pozbawia mocy obowiązującej) normę ogólną, a jedynie wyłącza jej zastosowanie w przypadku zbiegu obu norm.
Reguła Lex specialis de rogat legi generali nie jest regułą derogac., a jedynie regułą wskazującą, jak stosować przepisy ogólne i specjalne w przypadku kolizji. Jeśli dochodzi do zbiegu reguły hierarchicznej z pozostałymi regułami to stosuje się zawsze regułę hierarchiczną.


(…)

… zmiany okoliczności;
obowiązywanie w sensie aksjologicznym - nie obowiązują te normy prawne, nawet jeżeli nie zostały formalnie uchylone, które w rażący sposób naruszają elementarne i nie kontrowersyjne zasady moralny (formuła Radbrucha);
Aspekt czasowy, terytorialny i personalny obowiązywania:
aspekt czasowy - norma obowiązuje w okresie od jej wejścia w życie do uchylenia. Norma wchodzi w życie z momentem jej ogłoszenia w oficjalnym dzienniku promulgacyjnym albo w momencie późniejszym, który sama określa - vacatio legis. Stosowane po to by przygotować się do stosowania aktu i dać organom stosującym możliwość zapoznania się z jej treścią. Trwa od 2 tygodni do roku. Ustawy czasowe (epizodyczne) - akty normatywne podające datę, z która przestają obowiązywać.
Moc wsteczna (retroaktywna) - akty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz