Obowiązywanie prawa - reguły kolizyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązywanie prawa - reguły kolizyjne - strona 1 Obowiązywanie prawa - reguły kolizyjne - strona 2

Fragment notatki:

OBOWIĄZYWANIE PRAWA Obowiązek przestrzegania i stosowania wyłącznie obowiązujących przepisów prawnych REGUŁY WALIDACYJNE - reguły określające kryteria obowiązywania aktów normatywnych oraz zawartych w nich przepisów prawnych (obowiązywanie aktu ≠ obowiązywanie wszystkich przepisów w nim zawartych)
Koncepcje obowiązywanie norm prawnych:
obowiązywanie w sensie normatywnym (systemowym) obowiązują te normy, które zostały prawidłowo ustanowione i nie zostały uchylone
obowiązywanie w sensie faktycznym obowiązują te normy, za których naruszenie organy państwowe pociągają do odpowiedzialności (normy stosowane przez organy państwowe)
obowiązywanie w sensie aksjologicznym obowiązują te normy, które spełniają przyjęte kryteria etyczne (słuszne, sprawiedliwe, moralne)
Koncepcja obowiązywania, na której opera się praktyka prawnicza jest KONCEPCJĄ MIESZANĄ , łączącą wszystkie w/w koncepcje z wyraźną przewagą elementów charakterystycznych dla normatywnej koncepcji, stąd w praktyce prawniczej stosuje się wszystkie z poniższych reguł walidacyjnych, charakterystycznych dla wszystkich trzech koncepcji
Charakterystyczne REGUŁY WALIDACYJNE dla koncepcji normatywnej (systemowej) :
Prawidłowe ustanowienie - przez upoważniony organ, zgodnie z procedurą
Prawidłowe ogłoszenie - opublikowanie w przewidziany prawem sposób (zwykle w oficjalnym, urzędowym dzienniku promulgacyjnym)
Obowiązywanie zarówno norm explicite ustanowionych, jak i norm stanowiących konsekwencję norm explicite ustanowionych, wyprowadzonych z nich za pomocą odpowiednich zabiegów interpretacyjnych lub argumentacyjnych, np. z zasady państwa prawnego wynika zasada ochrony praw słusznie nabytych
Nie obowiązywanie norm, które zostały wyraźnie lub milcząco uchylone ( derogowane ): derogacja wyraźna - to uchylenie normy lub aktu normatywnego przez inna normę prawną nazywaną przepisem lub klauzulą derogacyjną (zawartą w przepisach końcowych aktu normatywnego) derogacja milcząca - derogacja przez sam fakt odmiennego uregulowania - normodawca wprowadza nowe przepisy i nie uchyla poprzednich. - REGUŁY KOLIZYJNE (dowodzą, że doszło do derogacji milczącej):
reguła hierarchiczna (l ex superior derogat lex inferiori ) norma hierarchicznie wyższa uchyla niezgodną z nią normę hierarchicznie niższą - ta reguła kolizyjna ma najwyższą moc reguła chronologiczna (l ex posterior derogat legi prori ) akt wydany później uchyla akt wydany wcześniej - tylko wtedy, gdy akt późniejszy ma moc prawną nie niższą

(…)

… późniejszy ma moc prawną nie niższą niż akt wcześniejszy
reguła merytoryczna (lex specialis derogat legi generali) stosuje się ją do norm w stosunku zawierania się (nadrzędności, podrzędności) - zakres lex specialis musi zawierać się w zakresie lex generalis Norma specjalna nie uchyla (nie pozbawia mocy obowiązującej) normy ogólnej, a jedynie wyłącza jej zastosowanie w przypadku zbiegu obu norm.
Reguła Lex specialis derogat legi generali nie jest regułą derogacyjną, a jedynie regułą wskazującą, jak stosować przepisy ogólne i specjalne w przypadku kolizji. - W przypadku zbiegu reguł kolizyjnych pierwszeństwo ma reguła hierarchiczna
- Jeśli dojdzie do kolizji reguły chronologicznej i merytorycznej to wtedy albo należy zastosować normę merytoryczną w myśl zasady Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali - norma późniejsza ogólna nie uchyla normy wcześniejszej specjalnej albo należy zastosować względy celowościowe. - Sąd stosując normy kolizyjne może odmówić zastosowania w danym przypadku jednej z norm kolidujących ze sobą, ale nie może jej uchylić (tylko TK)
Charakterystyczne REGUŁY WALIDACYJNE dla koncepcji faktycznej:
reguła desuetudo - norma prawna traci moc obowiązującą (wychodzi z użycia) wskutek niestosowania przez dłuższy czas lub radykalnej zmiany okoliczności, np. zmiany ustroju politycznego czy ekonomicznego
Charakterystyczne REGUŁY WALIDACYJNE dla koncepcji aksjologicznej:
formuła Radbrucha - nie obowiązują te normy prawne, nawet jeżeli nie zostały formalnie uchylone, które w rażący sposób naruszają elementarne i niekontrowersyjne zasady moralne

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz