Wstęp do prawoznawstwa

note /search

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 2198
Wyświetleń: 5068

Wykład 1 22.02.2008 Pojęcie prawa Przy próbie skonceptualizowania pojęcia prawa najwięcej trudności sprawia perspektywa filozoficzna czy społeczna. Od przyjętej koncepcji filozoficznej zależeć będzie co rozumiemy pod pojęciem prawa i jakie są jego granice. Najbardziej znany spór dotyczący tej kwe...

Pojęcie obowiązywania - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1372

Pojęcie obowiązywania Następstwem tego, iż dana norma prawna jest obowiązująca, jest wymóg, aby się do niej stosować. Decyzja co do obowiązywania danej normy jest równocześnie wskazaniem czy powinno się zachowywać zgodnie z nią, czy też nie. Trzeba określić, które z norm obowiązują a które nie, aby...

Przepis prawny a norma - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2968

PRZEPIS PRAWNY A NORMA PRAWNA Norma prawna - wypowiedź wskazująca określony sposób postępowania, a więc jako reguła zachowania, przy czym od innych rodzajów norm (moralności, obyczaju, dobrego wychowania itd.) ma ją odróżnić cecha „prawności”. I. Stosunek pojęć: „przepis prawny” - „norma prawna” Ko...

Przepisy zasady, przepisy reguły

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2345

Przepisy-zasady a przepisy-reguły Rozróżnienie zasad i reguł: Reguły - gdy obowiązują, to rozwiązanie, które wyznaczają, musi zostać przyjęte, jeżeli zaś nie obowiązują - nie wnoszą nic do podjęcia decyzji. Zasady natomiast nie wyznaczają konsekwencji prawnych, które powinny nastąpić automatycznie,...

Wykład z prawoznastwa - uprawnienia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1680

UPRAWNIENIA Uprawnienia - należą do klasy następstw , jakie przepisy prawa wiążą z określonymi faktami prawnymi. Przepisy prawa przewidują dla danego podmiotu pewną możliwość zachowania się wywołującego skutki prawne, ale zachowanie to nie jes...

Wykładnia zwężająca - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1904

Wykładnia zwężająca (interpretatio restrictiva) - polega na wyborze spośród różnych zakresów przepisu prawnego rozumienia uzyskanego za pomocą dyrektyw pozajęzykowych , które jest węższe od rozumienia językowego. Termin „wykładnia” został użyty tu (przy rozszerzającej i zawężającej) na oznaczenie r...

Źródła prawa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3402

Źródła prawa „ Źródła prawa” jest terminem wieloznacznym , co nie ulega wątpliwości. W piśmiennictwie prawniczym najczęściej rozróżnia się: źródła poznania prawa (fontes iuris cognoscendi ) - wszystkie czynniki mogące dostarczyć informacji...

System prawa - typy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 4599

SYSTEM PRAWA SYSTEM-TYP - zespół cech charakterystycznych dla porządków prawnych określonego rodzaju, odwołujemy się do tego pojęcia, gdy mówimy np. o prawie socjalistycznym czy kapitalistycznym, gdy porównujemy ze sobą prawo kontynentalne z prawem anglosaskim (common law) itd. SYSTEM KONKRETNY - og...

Wykład z prawoznastwa - umowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1512

Umowa Umowa (łac. contractus ): w prawie cywilnym to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki (opiera się na prawie pozytywnym) umowa publicznoprawna nie opiera się na prawie pozytywnym, ale sama je tworzy (np.

Wstęp do prawoznawstwa - Odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych 2011

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 5866

Wstęp do prawoznawstwa Odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych 2011 1. Pojęcie prawa w koncepcjach prawno-naturalnych, pozytywistycznych, psychologicznych i w realizmie prawniczym Koncepcja prawno-naturalna jest najstarszą historycznie koncepcją pojmowania prawa. Opiera się na tezie, że prawo natury j...