Konsument i przedsiębiorca

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Konsument i przedsiębiorca  - strona 1  Konsument i przedsiębiorca  - strona 2

Fragment notatki:


Konsument i przedsiębiorca Jakkolwiek prawo cywilne oparte jest na zasadzie autonomii woli, a co za tym idzie podmioty prawa cywilnego mogą swobodnie kształtować treść stosunków prawnych przez czynności prawne, które są nawiązywane wskutek złożonego dobrowolnie oświadczenia woli, to nie sposób nie zauważyć, że w praktyce obrotu gospodarczego częstokroć osoby fizyczne są „słabszą” stroną stosunków prawnych. Ta słabość widoczna jest szczególnie w przypadku zawierania umów z podmiotami, które profesjonalnie zajmują się określoną działalnością i z natury rzeczy mają zdecydowanie lepsze rozeznanie co do treści i skutków prawnych zawieranych umów. Polski prawodawca dostrzegając potrzebę faktycznego zrównania podmiotów prawa wprowadził pojęcie konsumenta, jako szczególnej kategorii uczestników obrotu gospodarczego, za którego uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 1 kc). Konkretne rozwiązania chroniące konsumenta znajdują się w przepisach regulujących niektóre czynności prawne (np. art. 74 § 2 kc, zgodnie z którym ograniczenie dowodowe związane z formą pisemną zastrzeżoną dla celów dowodowych nie obowiązuje w sporze między przedsiębiorcą a konsumentem). Niektóre podmioty prawa uczestniczą w obrocie gospodarczym niejako profesjonalnie, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź zawodową. Tak jak specyficzny kontekst zawierania umów w charakterze konsumenta spowodował wprowadzenie przepisów chroniących go w obrocie, tak analogicznie, dokonywanie czynności prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, uzasadnia szczególną regulację stosunków prawnych z udziałem przedsiębiorców. Za takich, w świetle art. 43 1 kc uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, tzw. ułomną osobę prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Definicja przedsiębiorcy koresponduje z ustawą z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej . Zgodnie z art. 2 ustawy działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorca to podmiot prawa, bez względu na jego rodzaj, który jest aktywnym uczestnikiem rynku, na którym odpłatnie oferuje towary i usługi w sposób zorganizowany i ciągły. Ze statusem przedsiębiorcy wiąże się konieczność prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej pod firmą. Firma jest to nazwa pod jaką przedsiębiorca występuje w obrocie, a która powinna odróżniać się od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną jego firmą jest imię i nazwisko, przy czym może ona obejmować również pseudonim czy określenia wskazujące na rodzaj działalności, miejsce jej prowadzenia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz