Podmioty stosunków cywilno-prawnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3388
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty stosunków cywilno-prawnych - strona 1 Podmioty stosunków cywilno-prawnych - strona 2 Podmioty stosunków cywilno-prawnych - strona 3

Fragment notatki:


DR K ATARZYNA GÓRSKA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYKŁAD III PODMIOTY STOSUNKÓW  CYWILNOPRAWNYCH, CZ. II Osoby prawne Osoby prawne  – pojęcie i funkcje  osoba prawna jako rodzaj jednostki organizacyjnej - podstawy wyróżnienia jednostki organizacyjnej  osoba prawna jako podmiot prawa cywilnego (art. 1  kc)   art. 33 kc - ustawowa definicja osoby prawnej  funkcje Metoda regulacji osób prawnych  metoda ogólnego formułowania cech osób  prawnych  metoda normatywna Regulacja osób prawnych  Kodeks cywilny  – art. 33-43 kc  przepisy szczególne  szczególna rola statutu Koncepcje powoływania osób prawnych Art. 37 par. 1 KC  –  jednostka organizacyjna uzyskuje  osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego  rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią  inaczej • system aktów organów państwa - istota - przykłady • system koncesyjny - istota  - przykłady • system normatywny - istota - przykłady Indywidualizacja osób prawnych  nazwa   - określona przez akt powołujący daną osobę  prawną - nazwa a firma (art. 432 kc)   siedziba  - art. 41 kc - art. 38 KRSU  – wymaga, aby w Krajowym  Rejestrze Sądowym ujawnione zostały zarówno  siedziba, jak i adres  przedsiębiorcy Reprezentacja osób prawnych  art. 38 kc –  osoba prawna działa przez swoje organy w  sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej  statucie -  teoria organu : działanie organu = działanie osoby  prawnej - konsekwencje   rodzaje organów : - zarządzające - stanowiące - kontrolne  przesłanki ważności działania organu  1. istnienie organu w danej strukturze organizacyjnej 2. prawidłowe powołanie organu 3. działanie w charakterze organu  art. 42 kc –  powołanie kuratora osoby prawnej Szczegółowe zasady reprezentacji  sposób działania organów reguluje ustawa oraz   statut  rodzaje reprezentacji:  singularna (jednoosobowa)  łączna  (konieczność dokonania czynności przez wszystkich  członków zarzadu  uno actu; czynność prawna dokonana z naruszeniem zasad  reprezentacji łącznej ma charakter czynności  nieistniejącej  non existens )  wymóg zgody innego organu (stanowiącego,  kontrolnego, „założycielskiego”);   czynność dokonana bez zgody - różne sankcje  Działanie rzekomego organu • art. 39 kc • pojęcie rzekomego organu – ten, kto działa w charakterze organu, a nim nie jest – organ, który działa z przekroczeniem granic swojego umocowania

(…)

praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny
- ustawa z 20.7.2001 r. o kredycie konsumenckim
- ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
Kształtowanie się pojęcia konsumenta
w prawie cywilnym


historycznie:
- par. 3 pkt. 2 rozporz. RM z 30.5.1995 r. w sprawie
szczegółowych warunków zawierania…
…. 384 par. 2,
-3851 -3853 ,
-4491 par.1,
-5351 , 6271, 7701
• podstawowe ustawy szczególne:
- ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
- ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny
- ustawa z 20.7.2001 r. o kredycie konsumenckim
- ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży…

- jednostki budżetowe

reprezentacja procesowa
- ustawa z dnia 8.7.2005 r. o Prokuratorii Generalnej SP
Jednostki samorządu terytorialnegoart. 165 Konstytucji RP – „jst mają osobowość
prawną. Przysługuje im prawo własności i inne
prawa majątkowe”
uregulowane w przepisach szczególnych
rodzaje:
- gmina
-związki międzygminne
-powiat
-województwo
Korporacyjne osoby prawne


struktura organizacyjna…
… im prawo własności i inne
prawa majątkowe”
 uregulowane w przepisach szczególnych
 rodzaje:
- gmina
-związki międzygminne
-powiat
-województwo
Korporacyjne osoby prawne
 struktura organizacyjna tych osób przewiduje
istnienie członków, którzy przez wniesione
udziały lub składki tworzą majątek tych osób i
decydują o jej działalości
 np.
partie, stowarzyszenia, spółki kapitałowe,
spółdzielnie
Fundacyjne…
… prawne
 fundacyjne osoby prawne
Skarb Państwapodstawowa państwowa osoba prawna
art. 34 kc - desygnat państwa występującego w charakterze
podmiotu prawa cywilnego (w stosunkach cywilnoprawnych)
cechy swoiste:szczególne
organów)


istnieje ex lege
brak siedziby
zasady
dotyczące
reprezentacji
SkP
(brak
ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień
przysługujących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz