Zdolność prawna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność prawna - strona 1 Zdolność prawna - strona 2

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron.
III. Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne kryterium - uczestnictwo osób w ich strukturach organizacyjnych → rozróżnienie osób prawnych na korporacyjne i fundacyjne (zakładowe). Korporacyjne - w ich strukturze organizacyjnej funkcjonują członkowie, którzy poprzez wniesione udziały lub płacone składki tworzą majątek osoby prawnej, a poprzez swoje uprawnienia organizacyjne decydują o jej działalności.
cele gospodarcze i niegospodarcze (np. stowarzyszenia, partie polityczne, spółki handlowe i spółdzielnie). Fundacyjne - w ich strukturach organizacyjnych nie ma instytucji członków, ale jest instytucja założyciela (fundatora), który wyposaża osobę prawną w jej pierwotny majątek, określa jej strukturę organizacyjną i cele działania.
reprezentatywny rodzaj tych osób prawnych to fundacje i państwowe osoby prawne.
także fundacje (jak wszystkie osoby prawne) są jednostkami organizacyjnymi (A. Cioch) JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEBĘDĄCE OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ Podział w zakresie podmiotów prawa cywilnego jest dychotomiczny (osoby fizyczne - osoby prawne), ale pojawiły się jednostki organizacyjne, którym przepisy prawne nie przyznają osobowości prawnej, ale wskazują na ich pewne wyodrębnienie (np. osobowe spółki handlowe) → opowiadano się za uznaniem istnienia trzeciej kategorii tzw. ułomnych osób prawnych - SN choć kwestionował to stanowisko, nie był całkiem konsekwentny. Nowa regulacja prawna Pojęcie Nowela do kc z 14.02.2003 r. - art. 33' § 1 kc „Do jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych".
Przepisy przyznają tym jednostkom zdolność prawną - czyli możliwość bycia samodzielnym podmiotem praw i obowiązków są nimi np. osobowa spółka handlowa (art. 8 ksh), wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenia zwykłe nie są nimi np. stationes fisci i spółka cywilna → jednostki organizacyjne które choć są regulowane przez prawo, to prawo nie przyznaje im zdolności prawnej. Reżim prawny art. 33 1 kc
§ 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.
§ 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą , gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna .
użycie słowa „ odpowiednio ” podkreśla konstrukcyjną odrębność tych jednostek organizacyjnych od osób prawnych.
ale nie budzi wątpliwości zastosowanie do nich art. 35, art. 37, art. 38 i 42, art. 39, art. 41, art. 43 kc.


(…)

… jest również przyznaniem zdolności sądowej (z. sądowa jest atrybutem z. prawnej)
odpowiedzialność za zobowiązania tych jednostek jest subsydiarna → w przeciwieństwie do odpowiedzialności solidarnej (która ma charakter równorzędny podmiotów odpowiedzialnych), jest ona odpowiedzialnością wtórną, tzn. najpierw odpowiada jednostka swoim majątkiem, a dopiero potem jej członkowie całym swoim majątkiem.
Ważne określenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz