Zakres działania ministra

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres działania ministra - strona 1 Zakres działania ministra - strona 2 Zakres działania ministra - strona 3

Fragment notatki:

ZAKRES DZIAŁANIA MINISTRA
określa go (zakres działania) prezes RM w drodze rozporządzenia (ROZPORZĄDZENIE ATRYBUCYJNE), zaraz po powołaniu RM jeśli minister powołany w innym czasie, to niezwłocznie po jego powołaniu Rozporządzenie atrybucyjne traci moc z dniem powołania nowej Rady Ministrów, do czasu wydania nowego rozporządzenia atrybucyjnego zadania ministra działowego wykonuje sam premier Ustawa o działach administracji mówi że może być max. 29 ministrów działów resortowych; cel- scalenie podobnych działów pod pieczą jednego ministra (np. w rządzie Buzka było 17 ministrów działowych i przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej); przydziałem działów zajmuje się premier MINISTERSTWO Urząd odsługujący ministra, minister wspomaga się sekretarzami i podsekretarzami stanu
Sekretarze, podsekretarze stanu
Premier powołuje sekretarzy i podsekretarzy stanu na wniosek właściwego ministra ale do jego odwołania wystarczy sama zgoda premiera Zakres ich kompetencji ustala minister Sekretarze, podsekretarze stanu, wojewodowie, wicewojewodowie dzielą los ministra
Struktura ministerstwa (ministerstwo tworzy, znosi, przekształca rozporządzenie RM)
Departamenty (realizowanie zadań merytorycznych ministerstwa)
Biura (obsługa ministerstwa)
Sekretariaty (obsługa ministra, komitety, rady, zespoły)
Wydziały (komórki organizacyjne wewnątrz departamentów i biur)
Nadzór ogólny-dyrektor generalny
W każdym ministerstwie działa GABINET POLITYCZNY, ustępujący wraz z ministrem
KIEROWNIK MINISTERSTWA Urząd znany polskiej praktyce konstytucyjnej obok premiera
Kierownik może tymczasowo pełnić obowiązki kierownika resortu - jednak nie zasiadał w RM
O zakresie ich kompetencji decyduje prezes RM
Ponosi odpowiedzialność konstytucyjną tak jak minister
W obecnym stanie prawnym takie zastępstwo ministra nie jest możliwe - ministra zastępuje albo prezes RM albo wyznaczony przezeń członek RM
PRZEWODNICZĄCY KOMITETÓW
W skład RM wchodzą przewodniczący określonych w ustawach komitetów
Są powoływani w skład rządu w takim samym trybie jak ministrowie
ZASTĘPSTWO MINISTRA
Zastępstwo gdy ministra zostaje nieobsadzony albo gdy minister nie jest w stanie wykonywać swego urzędu
Zastępuje go (ministra) prezes RM albo członek RM wskazany przez premiera
GRANICA OPINIODAWCZO-DORADCZE
Węższe, wewnętrzne gremia opiniodawczo-doradcze powstają, by RM działała sprawnie
Mają różne nazwy, np.: rady, komitety, zespoły Najważniejszy komitet to powołany w 2002 na mocy zarządzenia premiera STAŁY KOMITET RADY MINISTRÓW


(…)

… Ministrów -> przekształcony w 1996r w KANCELARIĘ PREZESA RM
Urząd zapewniający merytoryczną, organizacyjną, prawna, techniczną, biurową obsługę RM, premiera, wicepremierów, Kolegium ds. Służb Specjalnych, Rady Legislacyjnej Kancelarią kieruje szef Kancelarii Prezesa RM powoływany i odwoływany przez premiera
W skład Kancelarii wchodzi obecnie (2005) 18 komórek organizacyjnych, np.: Centrum informacyjne Rządu, Sekretariat Prezesa RM, Sekretariat Rady ds. Uchodźców
URZĘDY CENTRALNE
Tworzone w oparciu o uchwały RM Kierownicy powoływani przez premiera, choć nie są członkami Rządu i nie wydają rozporządzeń w celu wykonywania ustaw i na podstawie ich upoważnienia Urzędy podległe premierowi:
Szefowie Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Szef Służby Cywilnej
Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych GUS
Ministrowi spraw wewnętrznych i administracji podlegają następujące urzędy komendanci Główni Policji, Straży Pożarnej, Granicznej, prezes wyższego urzędu górniczego , szef krajowego centrum informacji kryminalnej urząd patentowy RP, Prezes Głównego Urzędu Miar
Główny Geodeta Kraju , Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Prezes urzędu…
… w ministerstwach
Przedstawiciele Premiera SKRM uzgadnia, przedkłada RM/ premierowi projekty rozstrzygnięć/ stanowisk RM/ premiera Projekty dok. Rządowych do SKRM mogą składać:
Członkowie RM
Szef Kancelarii Prezesa RM
Centralne organy adm. rząd.
Pełnomocnicy Rządu
Wojewodowie Przewodniczący SKRM może powoływać rzeczoznawców, ekspertów
SKRM obraduje w stałych terminach
Wyjątkowo może obradować w innym terminie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz