Stanowisko prawne prezesa Rady Ministrów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stanowisko prawne prezesa Rady Ministrów-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Stanowisko prawne prezesa Rady Ministrów.
Prezesa Rady Ministrów można określać mianem szefa rządu. Na płaszczyźnie prawnej premier skupia w swoich rękach szereg istotnych kompetencji. Koncentrują się one na:
procesie tworzenia rządu i dokonywaniu w nim zmian - bez wniosku premiera nie może nastąpić powołanie nikogo do Rady Ministrów, w każdym też czasie premier może odwoływać z rządów ministrów, z którymi nie jest w stanie współpracować. Tylko premier jest prawnie powołany do udzielania kontrasygnaty aktom prezydenta, a tym samym staje się głównym partnerem głowy państwa. Na osobie premiera koncentruje się też odpowiedzialność rządu, bo można go obalić tylko przez wyrażenie całej Radzie Ministrów wotum nieufności, sam zaś premier może zawsze zwrócić się do Sejmu o udzielenie wotum zaufania bądź złożyć rezygnację, powodując tym samym upadek gabinetu.
zakresie zadań i personalnym kształcie ministerstw i innych organów centralnych. Premierowi przysługuje tzw. Władza organizacyjna, bo określa on szczegółowy zakres działania każdego ministra. Jeśli chodzi o ministrów resortowych, premier jest związany ustawami określającymi ich zakres dziania. Jeśli chodzi o ministrów rządu, swoboda premiera jest daleko idąca. Premier ma też wpływ na obsadę kierowniczego personelu w ministerstwach, bo powołuje i odwołuje sekretarzy i podsekretarzy stanu, na wniosek odpowiednich ministrów. Powołuje on też kierowników wielu urzędów centralnych, pełnomocników rządu, a także Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
organizowaniu prac rządowych. Premier kieruje pracami Rady Ministrów, zapewnia wykonywanie polityki rządu i określa sposoby jej wykonywania, a także koordynuje i kontroluje pracę członków rządu.
kierowaniu prac terenową administracją rządową. Premier powołuje i odwołuje wojewodów oraz wice wojewodów, przysługują mu też kompetencje pozwalające na koordynowanie i nadawanie kierunku pracy organom terenowym.
zwierzchnictwie nad osobami zatrudnionymi w administracji rządowej. Premier jest m.in. zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej oraz zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej.
nadzorze nad działalnością samorządu terytorialnego. Jednak rola premiera jest tu ograniczona
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz