Rada mninistrów-skład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada mninistrów-skład - strona 1 Rada mninistrów-skład - strona 2 Rada mninistrów-skład - strona 3

Fragment notatki:

SKŁAD RM (art. 147 konst.)
RM to organ kolegialny (wielkie odkrycie, nie sądzisz ; )
Składa się z - prezesa RM -ministrów i fakultatywnie -wiceprezesi RM -przewodniczący określonych w ustawach komitetów(są jak ministrze działowi)
Przed objęciem urzędu muszą
Złożyć oświadczenie o działalności gosp. Małzonka
-``-``-``-``-``-``-``-``-``- o swoim stanie majątkowym
Zgłosić do REJESTRU KORZYŚCI państwowej Komisji Wyborczej korzyści własne i małżonka
Nie mogą prowadzić działalności koligującej z ich urzędem
Nie ma konst. określonej liczby Rady ministrów- pozostaje to w gestii premiera (w oparciu o umowę koalicyjną) Ustawa określa zakres działania i kompetencje ministrów
Nie ma zakazu łaczenia urzędu ministra z premierem czy wicepremiera
O liczbie i zakresie zadań ministrów bez teki decyduje premier
PREZES RM Prezes RM to, wg. Konstytucji w pełni samodzielnym , centralnym organem administracji rządowej
Premier kieruje i przewodniczy(inspiruje działanie RM) - w expose opracowuje program polityki państwa Przedstawia wraz z expose listę proponowanych czł. RM ubiega się o wotum zaufania Sejmu
Premier reprezentuje, organizuje pracę, zwołuje posiedzenia RM (oprócz RADY GABINETOWEJ- powołuje i przewodniczy jej prezydent )
Premier koordynuje i kontroluje prace poszczególnych ministrów
Gwarantuje wypełnianie polityki rządu - na wniosek premiera RM może uchylić zarządzenia, rozporządzenia ministrów
Na wniosek premiera Prezydent RP dokonuje (obligatoryjnie) zmian personalnych w RM (art. 161)
Tylko premier może złożyć na ręce prezydenta dymisję RM
Powołuje na wniosek właściwego ministra sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu(wiceministrowie), którzy pomagają ministrom w kierowaniu określonymi działami administracji rządowej
Powołuje i odwołuje wojewodów Ma prawo wydawania Dziennika Ustaw RP lub Dziennika Urzędowego Wydaje rozporządzenia na podstawie upoważnień ustawowychi w celu ich wykonywania Premier może łączyc swój urząd z urzędem ministra ,np.: Cimoszewicz od 1996 do 1997 był premierem i kierownikiem Komitetu Integracji Europejskiej
Premier, ministrowie, sekretarze stanu, mogą łączyć swe urzędy z mandatem parlamentarnym
Premier i czł. RM nie mogą łączyć swych urzedów z urzędami sędziego TK, TS, RPO WICEPREZESI RADY MINISTRÓW
Konstytucja umożliwia utworzenie takiego urzędu, jednak nie wyznacza zakresu jego kompetencji
Wiceprezesi działają wyłącznie w imieniu premiera i na podstawie jego upoważnienia
Jeśli premier nie powoła wicepremiera to jego kompetencje może powierzyć wybranemu ministrowi

(…)

… jego upoważnienia
Jeśli premier nie powoła wicepremiera to jego kompetencje może powierzyć wybranemu ministrowi Obecnie(w rządzie Tuska jest dwóch wicepremierów Waldemar Pawlak i Grzegorz Schetyna
Na wniosek premiera Prezydent RP dokonuje (obligatoryjnie) zmian personalnych w RM (art. 161)
Wicepremierzy składają przysięgę prezydentowi i odpowiadają przed Sejmem tak jak RM
dekonstytucjonalizacja prezydium rządu…
… i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport
Łączność
Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa Nauka
Obrona narodowa
Oświata i wychowanie
Praca
Rolnictwo
Rozwój wsi
Rozwój regionalny
Rynki rolne
Skarb państwa
Sprawiedliwość szkolnictwo wyższe
transport
turystyka
środowisko
sprawy wewnętrzne
wyznania religijne
zabezpieczenie społeczne
sprawy zagraniczne
zdrowie
ustawa o dzialach administracji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz