Struktura organizacyjna i funkcje organów władzy wykonawczej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3773
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura organizacyjna i funkcje organów władzy wykonawczej - omówienie - strona 1 Struktura organizacyjna i funkcje organów władzy wykonawczej - omówienie - strona 2 Struktura organizacyjna i funkcje organów władzy wykonawczej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Prezydent to najwyższy urząd w państwie będącym republiką. Zgodnie z Konstytucją, Prezydent RP to najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i zapisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezydent RP jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom RP, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych do Sejmu i zbiorą przynajmniej 1000 tysięcy podpisów osób popierających ich kandydaturę. Kadencja Prezydenta rozpoczyna się w dniu złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym według roty wyznaczonej w Konstytucji. Odmowa złożenia przysięgi powoduje tymczasowe przejęcie obowiązków prezydenckich przez Marszałka Sejmu do czasu wyboru nowego Prezydenta. Nowo wybrany prezydent-elekt obejmuje urząd w ostatnim dniu urzędowania ustępującego Prezydenta.
Uprawnienia Prezydenta są ściśle określone w V rozdziale Konstytucji RP. Jego kompetencje możemy podzielić na następujące kategorie:
uprawnienia wobec Suwerena (Narodu)
prawo zarządzenia przeprowadzenia referendum za zgodą wyrażoną przez bezwzględną większość ustawowej liczby senatorów
prawo wnioskowania do Marszałka Sejmu o przeprowadzenie referendum zatwierdzającego ustawę o zmianie Konstytucji uchwaloną przez parlament
uprawnienia wobec władzy ustrojodawczej
prawo zgłoszenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji (wymagana kontrasygnata)
uprawnienia wobec władzy ustawodawczej
zarządza wybory parlamentarne, wyznaczając jednocześnie dzień tych wyborów
zwołuje pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu
otwiera pierwsze posiedzenie Senatu
skraca kadencję parlamentu
ma prawo inicjatywy ustawodawczej
ma praw weta ustawodawczego
przed podpisaniem ustawy ma prawo zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności ustawy
podpisuje ustawy
zarządza ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw
uprawnienia wobec władzy wykonawczej
desygnuje i powołuje Premiera
na wniosek Premiera dokonuje zmian na stanowiskach poszczególnych ministrów
wydaje rozporządzenia na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego i w celu wykonania ustawy
wydaje zarządzenia na podstawie ustaw
ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe
mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach
jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych


(…)

… i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę
w ciągu 14 dni od powołania przez Prezydenta Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania; Sejm uchwala wotum zaufania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
w razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania Prezydent skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory
Rada Ministrów ma wewnętrzne organy pomocnicze i opiniodawcze. Dla spraw makroekonomicznych podstawowe znaczenie ma Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, dla legislacji - Rada Legislacyjny, opiniująca projekty aktów prawodawczych.
Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) jest szefem rządu w ustroju…

nadaje tytuły naukowe profesora i profesora sztuki
nadaje statut Kancelarii Prezydenta RP oraz powołuje i odwołuje jej szefa
uprawnienia wobec władzy sądowniczej
na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa mianuje sędziów
wskazuje jednego członka Krajowej Rady Sądownictwa
powołuje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
powołuje prezesów Sądu Najwyższego
powołuje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
powołuje…
… przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów (expose) z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania; Sejm uchwala wotum zaufania bezwzględną większością głosów obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
I procedura rezerwowa:
w razie niepowołania Rady Ministrów w przedstawionym wyżej trybie lub nieudzielenia jej wotum zaufania przez Sejm, w ciągu 14 dni od upływu terminów określanych w art…

zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa
zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe
określa organizację i tryb swojej pracy
Obowiązująca Konstytucja przewiduje następującą procedurę utworzenia rządu:
zasadnicza procedura:
w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów Prezydent RP desygnuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz