Pozycja ustrojowa TK

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozycja ustrojowa TK - strona 1 Pozycja ustrojowa TK - strona 2 Pozycja ustrojowa TK - strona 3

Fragment notatki:

POZYCJA USTROJOWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO: TK- instytucjonalizacja kontroli konstytucyjnej prawa. 2 rodzaje: l) kontrola parlamentarna ( wewnątrzparlamentarna ) sprawowana przez sam parlament i jego organy wew. 2) kontrola pozaparlamentarna sprawowana przez organy zewnętrzne wobec parlamentu, działające na zasadzie niezależności od parlamentu lub też wprost przez sądy powszechne, ( system amerykański ), których orzeczenia o niekonstytucyjności aktów prawnych nie mają charakteru erga annes i wywołują skutki prawne jedynie wobec stron procesowych. TK- orzeka o zgodności z konstytucją ustaw i innych aktów normatywnych oraz rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. TK- sąd szczególnego rodzaju o szczególnych kompetencjach, rozstrzyga spory prawne, prawniczy skład (sędziowie), członkowie TK niezawiśli, orzeczenia wydawane są po przeprowadzeniu rozprawy i w imieniu R.P, sędziowie podlegają ustawom, TK nic podlega SN, nie działa w sferze stosowania prawa ale orzeka jaka norma obowiązuje a jaka nie, w postępowaniu- procedura sądowa, status członka podobny do statusu sędziego (sądowy status prawny TK), suwerenność organizacyjna realizowana poza systemem instytucjonalnym wymiaru sprawiedliwości. Funkcja orzecznicza dotyczy oceny a) zgodności z konstytucją ustaw i umów międzynarodowych, b) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, c) zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwa z konstytucją, ratyfikowanym i umowami międzynar. d) skarga konstytucyjna, e) spory kompetencyjne, f) zgodność z konstytucją celów lub działalności partii politycznych. Badanie konstytucyjności prawa dotyczy a) treści aktu ( zgodność materialna ) b) kompetencji do jego wydania ( zgodność formalna). c) dochodzenia ustawowego trybu dojścia aktu do skutku ( zgodność proceduralna). Funkcja sygnalizacyjna zawiadomienie organu, który stanowi prawo o stwierdzonych uchybieniach i lukach w prawie których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego. Brak funkcji interpretacyjnej. Orzeczenie TK- moc powszechnie obowiązująca i ostateczna. 89. POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM: Postępowanie - w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy KPC ( dot. partii polit. KPK ). Podmioty mające prawo inicjowania postępowania : -Prezydent, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Premier, 50 posłów, 30 senatorów, I Prezes SN. Prezes NSA, Prokurator Generalny, Prezes NIK, RPO. -Legitymizacja ogólna tzn: w każdej sprawie. -Legitymizacja funkcjonalna- każda instytucja, organ może wystąpić z wnioskiem w sprawie zgodności aktów, które dot. sfery ich działania.

(…)

… do partii politycznych, związku zawodowego ani działalności publicznej która przeszkadza. Wygaśnięcie mandatu sędziego TK stwierdza Zgromadzenie Ogólne gdy: -sędzia zrzeka się stanowiska, -orzeczenie lekarskie o niezdolności trwałej, -skazanie prawomocnym wyrokiem, -prawomocne orzeczenie dyscyplinarne o skazaniu na karę usunięcia ze stanowiska sędziego TK, -a Prezes TK.- gdy śmierć sędziego.
Immunitet…
… kontrolne wykonują pracownicy NIK ( kontrolerzy ). Kontroler ustala stan faktyczny, a wyniki umieszcza w protokole. Przed podpisaniem protokołu kierownik jednostki kontrolowanej, może w terminie 14 dni od jego otrzymania zgłosić zastrzeżenia rozpatrywane przez Komisje Odwoławcza. Uchwała Komisji po zatwierdzeniu przez Prezesa NIK jest ostateczna. Kontroler obowiązany jest niezwłocznie poinformować kierownika jednostki kontrolowanej, potem kierownika jednostki nadrzędnej o stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia życia lub dużej szkody w mieniu w celu zapobieżenia im. NIK przedkłada Sejmowi, Prezydentowi i Premierowi inf. o wynikach kontroli i zbiorcze wyniki kontroli.
96. ORGANIZACJA NIK:
NIK działa kolegialnie. Skład: a) Kolegium NIK b) departamenty c) delegatury. Kolegium NIK: organ wewnętrzny…
… może być zgodny lub nie. Uzależnia się ilość stosowanych w kontroli wzorców do statusu kontrolowanej jednostki.
95. TRYB CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NIK:
Procedura orientowana: -zasadami kontradyktoryjności ( możność wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli, prac kontrolowanego ),
- quasi instancyjność ( ponowne rozpatrzenie zastrzeżeń kontrolowanego przez komisje odwoławczą). Postępowanie kontrolne oznacza…
… i kierowniczy, ustanawia kompetencje do organizacji pracy NIK, możliwość podejmowania decyzji władczych, niezawisłość członków kolegium, tworzą go: -Prezes NIK. -wiceprezesi NIK, -dyrektor generalny NIK.
-14 członków. Prezes- powoływani i odwoływani przez Sejm na wniosek Marszałka Sejmu lub 35 posłów bezwzględna większością za zgodą Senatu, kadencja 6 lat, prawo reelekcji, immunitet formalny, incompatibilitas
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz