Statystyka matematyczna - strona 2

note /search

Ściaga ze statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1428

1. Próba wylosowana ze zwracaniem ( w sposób niezależny) z populacji skończonej lub bez zwracania z populacji nieskończonej to próba losowa prosta . 2. Dowolną funkcje zmiennych losowych generujących obserwacje w próbie nazywamy statystyką z próby 3. Jeżeli rozkład cechy X w populacji jest rozkłade...

Test na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2352

1. Próba wylosowana ze zwracaniem ( w sposób niezależny) z populacji skończonej lub bez zwracania z populacji nieskończonej to próba losowa prosta. 2. Dowolną funkcje zmiennych losowych generujących obserwacje w próbie nazywamy statystyką z próby 3. Jeżeli rozkład cechy X w populacji jest ro...

Własności asymptotyczne estymatorów

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1372

STATYSTYKA MATEMATYCZNA - Własności asymptotyczne estymatorów 3. Asymptotyczna nieobciążoność 4. Zgodność Estymator n nazywamy estymatorem zgodnym parametru θ jeżeli dla dowolnej dod...

Wnioskowanie Bayesowskie

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1946

Stat ystyka matematyczna - Wnioskowanie Bayesowskie Klasyczne procedury wnioskowania charakteryzuje czynione implicite założenie, iż dobre oceny uzyskuje się wtedy, gdy wykorzysta się dobry (w powtarzalnych próbach) estymator i liczbowe dane z p...

Wstęp do statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1645

S TATYSTYKA MATEMATYCZNA - wykład 1 Literatura: Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000 Krysicki W., Bartos J. i inni, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, Część 2 Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna - zadania

 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2107

Zestaw 1 1. Na podstawie próby o liczno ś ci 50 wyznaczono ś r. =20, S^2 = 16: a) przyjmuj ą c, ż e kwanty rozkładu t(49) rz ę du 0.975 wynosi 2 zakres warto ś ci statystyki testowej, dla której nale ż y odrzuci ć hipotez ę H0 na korzy ść alternatywy H1 ≠ 21,5, na poziomi e istotno ś ci alfa=0.05...

Statystyka matematyczna - zadania z wykładów

 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1743

WYKŁAD 1 ZADANIE 1 1.Populacja: artykuły firmy "wszystko dla domu" 2.Obserwowana cecha X: popyt na przydasie 3.Rozkład zmiennej X: rozkład podany w zadaniu, zmienna dyskretna 4.Problem: Obliczenie wartości oczekiwanej zysku z jednego miesiąca działalności n=1000 k=850 op=k/n puf=0.95 al...

Estymacja punktowa i przedziałowa

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

Gwizda_a. Notatka składa się z 1 strony. Zad.1  Zbadad, ilu robotników powinna liczyd próba, aby na jej podstawie można było oszacowad  średni czas wykonywania pewnej operacji technicznej z błędem maksymalnym 10 sekund,  przy  czym  przyjmujemy  współczynnik  ufności  0,95.  Wiadomo,  że  czas  wy...

Wartości krytyczne rozkładu F

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2359

Gwizda_a. Notatka składa się z 6 stron.           Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora, =0,1      ) ( 2 1 , , r r F F P   r1   r 2  1  2  3  4  5  6  7  8  9    10  12  15  20  24  30  40  60  120    r 1    r 2  1  39,86  49,50  53,59  55,83  57,24  58,20  58,91  59,44  59,86    60,19  60...